Serviceavtal från Take As Global, SL

Välkommen till Take As Global, SL!

Innan du accepterar avtalet, ska du läsa igenom allt innehåll i avtalet och känna till dess villkor, särskilt begränsande klausuler eller undantag. Begränsande klausuler eller undantag är fetstil eller markeras i andra former för att fånga din uppmärksamhet. Om du är osäker på villkoren i avtalet, vänligen kontakta relevant affärsavdelning inom Take As Global, SL. Du får inte använda tjänsten innan du har läst och accepterat alla villkor i avtalet, relevanta avtal och regler osv. När du väl har valt "godkänn och skicka in avtalet" (se registreringssidan för detaljerade formuleringar) och slutför registreringsproceduren , eller om du använder tjänsten i någon form, kommer det att anses att du har läst och godkänt begränsningen av Avtalet och reglerna ovan. Vid eventuella överträdelser av avtalet har Take As Global, SL rätt att ensidigt begränsa, avbryta eller avsluta tjänsten åt dig och har rätt att undersöka dina relevanta ansvarsområden.

Serviceavtalet (nedan kallat "avtalet") undertecknas av dig och Take As Global, SL. Det inkluderar (men inte begränsat till) Take As Global, SL sekretesspolicy och annat innehåll. Vid förändring kommer Take As Global, SL att meddela med hjälp av den licensierade programvaran som skickar ett meddelande utan ytterligare meddelande. Efter tillkännagivandet blir det ändrade avtalet och reglerna en del av avtalet automatiskt, utan ytterligare meddelande till dig om ditt samtycke. Om du invänder mot sådana relevanta ändringar, sluta använda Take As Global, SL: s tjänst; om du fortsätter att använda det kommer det att anses att du inte har några invändningar mot de ändrade reglerna och samtycker till att följa dem.

I. Definitioner av termer

1.1 Licensierad programvara avser mjukvarusystem utvecklat av Take As Global, SL, nedladdat och installerat och tillämpat i specifika systemmobiler.

1.2 Tjänster avser tjänster som Take As Global, SL och dess leverantörer tillhandahåller åt dig. Du kan använda sådana tjänster på mobilterminalen med den licensierade programvaran.

II. Service

2.1 Take As Global, SL erbjuder dig intelligenta livsmedelshanteringstjänster, baserade på vilka du kan komma åt de intelligenta terminalerna på Take As Global, SL och dess leverantörers smarta plattform genom Take As Global, SL Control, och realisera sammankoppling mellan intelligent utrustning . Tjänsteinnehållet inkluderar intelligent utrustningshantering, scenlänk och analysrapport etc. Sådana funktioner kan optimeras eller modifieras i enlighet med ändringar av användarnas krav eller bedömning av tjänsteleverantören, och tjänsteleveransen kan avbrytas på grund av regelbundet och oregelbundet underhåll.

III. Omfattning av tjänsten

3.1 Take As Global, SL ger dig rätten att använda produkten baserat på denna programvara.

3.2 Det är förbjudet att licensiera, sälja, hyra ut, överföra, utfärda produkten i någon form eller använda produkten för annat kommersiellt syfte. 3.2 På grund av begränsningar för programvaruanpassningsplattform och terminaler kan du endast använda den licensierade programvaran i den auktoriserade systemplattformen och terminalen; om du installerar den licensierade programvaran på annan terminalutrustning kan det skada din hårdvara eller programfunktion.

3.3 Du erkänner att den licensierade programvaran endast kan användas för icke-kommersiellt ändamål och installation, tillämpning och körning av den licensierade programvaran är förbjuden. Om sådan kommersiell drift är nödvändig ska skriftligt förhandsgodkännande och tillstånd från Take As Global, SL erhållas.

3.4 Take As Global, SL och dess leverantörer kan ändra, uppgradera eller överföra den licensierade programvaran eller relevanta funktioner från tid till annan, och kan lägga till nya funktioner eller tjänster i det licensierade mjukvarusystemet. Om inga separata avtal åtföljs av de ovan nämnda nya funktionerna eller tjänsterna, har du rätt till motsvarande funktioner och tjänster, vilket också omfattas av avtalet.

3.5 Du ska vara ansvarig för noggrannheten, tillförlitligheten, integriteten och lagligheten hos inmatade data och lagligheten på det sätt på vilket du får data, och ska säkerhetskopiera data och information från tid till annan. Du bär alla risker för skada och förlust av sådan information.

3.6 Du ska behålla ditt kontonummer och lösenord. I händelse av säkerhetshål för ditt konto (inklusive men inte begränsat till avslöjande av användarlösenord) ska du meddela Take As Global, SL i tid, och Take As Global, SL hjälper dig att vidta relevanta åtgärder. I annat fall ska allt beteende som är relaterat till ditt konto antas av dig och du bär allt ansvar.

IV. En tredje part

4.1 Du erkänner att vissa tjänster från Take As Global, SL och dess leverantörer baseras på programvara eller tjänster som tillhandahålls av en tredje part. Sådan tjänst är inställd för att underlätta din ansökan och nödvändig juridisk behörighet erhålls från tredje part.

4.2 Produkten innehåller viss information och tjänster från tredje part. Take As Global, SL och dess leverantörer varken kontrollerar eller bär ansvar för information och tjänster från tredje part.

4.3 Du erkänner att Take As Global, SL och dess leverantörer inte kan garantera att den licensierade programvaran alltid använder eller innehåller sådana tjänster, eller att annan programvara som tillhandahålls av samma tredje part kommer att användas i framtiden. På samma sätt kan den använda liknande tjänster som tillhandahålls av en annan tredje part. Vid tillämpning omfattas nämnda motsvarande programvara eller tjänster av detta avtal.

V. Serviceapplikationsstandard

5.1 Du ska använda den licensierade programvaran på ett normalt sätt. Följande sätt bryter mot tillämpningsstandarden:

1) Utfärda eller dela datavirus, maskar, skadliga koder eller programvara som medvetet skadar eller ändrar datorsystem eller data;

2) Samla in information eller data om andra användare utan tillstånd, till exempel e-postadress och liknande;

3) Skadligt använda produkten på ett automatiskt sätt, orsaka överbelastning på servern, eller störa eller skada webbserver och nätverkslänkar i andra former.

4) Försök att besöka serverdata eller kommunikationsdata för produkten utan tillstånd;

5) Stör eller skada produktionsapplikationen från andra användare.

5.2 Du förstår och håller med om att:

1) Take As Global kommer SL att avgöra om du är inblandad i brott mot ovanstående standarder, och avbryta eller avsluta din ansökningslicens enligt beslutsresultat eller vidta andra begränsningar enligt avtal.

2) Take As Global kommer SL att radera information direkt i strid med lagar, eller kränka andras lagliga rättigheter, eller i strid med det avtal som utfärdats av dig när du använder den licensierade programvaran.

3) Om en tredje part lider av skada på grund av att du bryter mot tillämpningsstandarder, ska du självständigt ha juridiskt ansvar i ditt namn och skydda och skada Ersättning, SL från förluster eller extra kostnader som uppstår därifrån. I annat fall har Take As Global, SL rätt att kräva ersättning.

4) Om Take As Global, SL och dess leverantörer lider av någon förlust på grund av ditt brott mot relevant lagstiftning eller Avtalet, ska du kompensera Take As Global, SL och dess leverantörer för förluster och (eller) kostnader genererade därav.

VI. Standard för informationsinnehåll

6.1 Du lovar att du inte kommer att göra någon handling i strid med lagar eller felaktigt beteende genom att använda tjänsten, sådan handling och beteende inkluderar (men inte begränsat till):

6.1.1 Ladda upp, överföra eller dela information som innehåller något av följande innehåll:

1) motsätta sig de grundläggande principer som fastställs i konstitutionen;

2) Att äventyra statens säkerhet, avslöja statshemlighet, undergräva statsmakt och sabotera statlig enhet;

3) Skada statens ära och fördel;

4) Att uppmuntra nationellt hat och diskriminering och sabotera nationell enhet;

5) Förstör statens religiösa politik och förespråkar kätteri och feodalistisk vidskepelse;

6) Att sprida rykten, störa den sociala ordningen och förstöra den sociala stabiliteten;

7) Spridning av obscenitet, porr, spel, våld, mord och terror eller fördjupning av ett brott;

8) Förolämpa eller förtalar andra och kränker andras lagliga rättigheter och intressen;

9) Innehåller skam, bedrägeri, skada, hot, intrång i andras integritet, trakasserier, intrång, förtal, grovhet, oanständighet eller moraliskt motbjudande innehåll;

10) Innehåller annat innehåll som är begränsat eller förbjudet av tillämpliga lagar, förordningar, regler, bestämmelser och andra rättsliga standarder.

VII. Privat policy och data

7.1 Det är avgörande för Take As Global, SL att skydda din personliga information. Take As Global, SL förbereder Take As Global, SL Sekretesspolicy, där innehåll relaterat till ägande och skydd av immateriell egendom, insamling, användning, delning, lagring och skydd etc. av din information avslöjas. Du rekommenderas att läsa Take As Global, SL sekretesspolicy noggrant.

VIII. Undantagsklausuler

8.1 Om inte annat anges i lagar och förordningar kommer Take As Global, SL att göra sitt bästa för att säkerställa säkerheten, giltigheten, noggrannheten och tillförlitligheten för den licensierade programvaran och tekniken och informationen, men Take As Global, SL kan inte garantera samma på grund av begränsning av tillgänglig teknik nuförtiden.

8.2 Du förstår att Take As Global, SL inte tar ansvar för direkta eller indirekta förluster orsakade av force majeure och fallissemang från en tredje part.

8.3 Du är ansvarig för personskada eller tillfällig eller indirekt skada orsakad av eller relaterad till en av följande olyckor: 1) En tredje part använder den licensierade programvaran eller ändrar dina data utan tillstånd; 2) Kostnader och förluster som produceras med hjälp av den licensierade programvaran; 3) Din missförståelse av den licensierade programvaran; 4) Andra förluster relaterade till licensierad programvara orsakade av skäl som inte kan hänföras till Take As Global, SL.

8.4 All annan licensierad mjukvarubaserad mjukvara som inte utvecklats och släppts av Take As Global, SL eller utveckling och släppning beviljas inte av Take As Global, SL är olaglig programvara. Nedladdning, installation och användning av sådan programvara kan orsaka oförutsägbara risker. Take As Global, SL ska vara fritt från juridiskt ansvar och tvister som genereras där och Take As Global, SL ska ha rätt att stänga av eller avsluta ansökningstillstånd och / eller alla andra tjänster.

8.5 Du har informerats om att användningen av Take As Global, SL och dess leverantörs smarta plattform innefattar internettjänster, vilket kan påverkas av instabila faktorer i alla länkar. Även om Take As Global, SL har vidtagit skyddsåtgärder, kan tjänsten avbrytas, avslutas, försenas, drabbas av applikationsbegränsning eller applikationsfel på grund av inneboende defekter på Internet och e-kommunikation samt faktorer som ligger utanför rimlig kontroll av någon part i Avtal (inklusive men inte begränsat till brand, översvämning, terroristattack, pest, naturkatastrofer, upplopp, terminalvirus, hackerattack, nätverksfel och terminalfel). Du godkänner härmed att bära ovanstående risker och samtycker till att Take As Global, SL är fritt från något ansvar när normal drift av tjänster påverkas av förekomsten av föregående risker.

IX. Avtalets uppsägning och överträdelse av avtalet

9.1 Du bör förstå att du ska använda den licensierade programvaran enligt auktorisationsomfånget, respektera immateriell egendom för programvaran och innehållet i programvaran och utföra skyldigheter enligt avtalet när du använder Take As Global, SL: s tjänster. Take As Global kommer SL att säga upp ansökningslicensen om du bryter väsentligt mot avtalet.

9.2 Din tillämpning av programvaran är beroende av stödtjänster som tillhandahålls av Take As Global, SL: s närstående företag. Överträdelse av villkor, avtal, regler, tillkännagivande och andra relevanta regler för Take As Global, SL och dess närstående företag kan orsaka misslyckande i normal användning av licensierad programvara, i vilket fall Take As Global, SL har rätt att säga upp licensansökan , eller vidta åtgärder för att begränsa din ansökningslicens eller andra rättigheter och intressen som kontrolleras av Take As Global, SL enligt överenskommelse i avtalet, inklusive upphävande eller uppsägning av din ansökningslicens.

9.3 Om du bryter mot avtalet eller andra avtal som undertecknats med Take As Global, ska SL, Take As Global, SL och dess leverantörer ha rätt att meddela de närstående företagen och kräva att de vidtar restriktiva åtgärder för dina rättigheter och intressen. inklusive krav på närstående företag att stänga av eller avsluta leverans av delar av eller hela tjänster åt dig, och lagligt meddela ditt brott mot avtalet på webbplatser som drivs eller faktiskt kontrolleras av dem.

9.4 Den licensierade programvaran laddas ner från nedladdningsplattformen och du ska följa bestämmelserna i nedladdningsplattformen, systemplattformen och terminaltillverkningen om applikationsvägar och begränsningar för den licensierade programvaran. Om ovan nämnda tredje part bekräftar att du bryter mot avtalet och Take As Global, SL och dess leverantörsbehandling krävs, kan Take As Global, SL säga upp din ansökningslicens på tredje parts begäran.

9.5 När applikationslicensen upphör ska du sluta använda den licensierade programvaran och förstöra alla kopior.

9.6 You must bear all compensation responsibilities if Take As Global, SL and other users suffer from losses caused by your breach of terms in the Agreement.

X. Governing Laws and Severability

10.1 Effectiveness, explanation, change, execution and dispute settlement of the Agreement are subject to laws of the People's Republic of China. If no relevant laws and regulations are available, reference to general international business practices and (or) industrial practices shall be made.

10.2 Dispute arising from or in connection with the Agreement may be settled by you and Take As Global, SL through friendly negotiation or submitted to People's Court of Calle Benito Perez Galdos N°87 28991 - Torrejon De La Calzada, Madrid, Spain where the Agreement is signed for adjudication.

10.3 When any term of the Agreement is judged to be invalid by the People's Court, it will not influence the effectiveness of other terms or any part thereof, and you and Take As Global, SL shall perform the valid terms in good faith.

10.4 The Agreement is signed in Calle Benito Perez Galdos N°87 28991 - Torrejon De La Calzada, Madrid, Spain.