ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ AIS Smart Life

 

ขอต้อนรับและขอขอบคุณท่านในการสมัครใช้บริการ AIS Smart Life 

 

บริการ AIS Smart Life หมายถึง บริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยให้กับบ้านของผู้ใช้งาน โดยสามารถควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์ IoT ได้จากทุกที่ ทุกเวลา และสามารถความคุมอุปกรณ์ IoT ที่มีความหลากหลายได้ เช่น หลอดไฟ กล้อง ปลั๊กไฟ ทีวี เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

(1) ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ใช้บริการ AIS Smart Life ตามข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ใช้ Username และ Password ของผู้ใช้บริการเพื่อทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์รายการต่างๆ ในระบบบริการ AIS Smart Life นี้

 

(2) ผู้ให้ความยินยอม หมายถึง เจ้าของ ผู้ครอบครองที่อยู่อาศัย หรือผู้ใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งภายในที่อยู่อาศัย     ที่เชื่อมต่อกับระบบบริการ AIS Smart Life ตามข้อตกลงนี้

 

(3) Username หมายถึง อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง หรือสัญลักษณ์อื่นใดประจำตัวผู้ใช้บริการที่ผู้ใช้บริการและระบบบริการ AIS Smart Life สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับให้ผู้ใช้บริการใช้แสดงตนเมื่อเข้าทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในระบบบริการ AIS Smart Life 

 

(4) Password หมายถึง ตัวอักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดประจำตัวผู้ใช้บริการที่ระบบบริการ     AIS Smart Life สร้างขึ้น และที่ผู้ใช้บริการได้สร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนำมาใช้แสดงความสัมพันธ์กับ Username ของผู้ใช้บริการรายนั้น และเพื่อยืนยันว่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รายการต่างๆ ในระบบบริการ AIS Smart Life ผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำเอง

 

(5) ผู้ใช้บริการขอยืนยันว่า ผู้ให้ความยินยอมได้รับรู้ถึงการที่ผู้ใช้บริการได้ตกลงสมัครใช้บริการ AIS Smart Life ตามข้อตกลงนี้ และยินยอมให้ผู้ใช้บริการนำข้อมูลต่างๆ ของอุปกรณ์ ได้แก่ หมายเลขซีเรียลนัมเบอร์ หมายเลข IoT หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ/รุ่น ภาพที่ถูกบันทึก รวมถึงข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ Smart device ต่างๆ เช่น ข้อมูลการเปิด/ปิดระบบรักษาความปลอดภัย ภาพที่กล้องบันทึกไว้  ไปให้ AWN ใช้ในการประมวลผลเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้ตามที่ต้องการ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงเพื่อการให้บริการตามข้อตกลงนี้ หรือ เพื่อประโยชน์ของผู้ให้ความยินยอม ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ AIS Smart Life ตามข้อตกลงนี้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ให้ความยินยอมแต่อย่างใด  

 

(6) ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการ AIS Smart Life ในลักษณะการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น โดยจะไม่นำออกให้บริการแก่ผู้อื่นในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งจะไม่นำไปใช้เพื่อการอื่นอันมิได้ออกแบบไว้ หรือมิใช่เพื่อการใช้บริการตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ หรือไม่เหมาะสมตามสมควร หรือขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 

(7) ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการ AIS Smart Life ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ และตามกฎหมายทุกประการ หากมีบุคคลอื่นใดกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องว่ามีการละเมิดสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิใดๆ รวมถึงลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ใช้บริการไม่สามารถดำเนินการได้ และ AWN ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อผู้อื่น เนื่องจากผลแห่งการละเมิดดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม แล้วแต่กรณีแทน AWN ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจาก AWN 

 

(8) ไม่ว่ากรณีใดๆ AWN รวมถึงบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิใดๆ ต่อบุคคลภายนอก อันเป็นผลจากการใช้บริการ AIS Smart Life นี้ 

 

(9) AWN รวมถึงบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม ที่เกิดขึ้นจากการใช้แอพลิเคชั่น AIS Smart Life และ/หรืออุปกรณ์ตามข้อตกลงนี้ รวมถึงการไม่ได้ใช้บริการ AIS Smart Life และ/หรืออุปกรณ์ประกอบการให้บริการตามข้อตกลงนี้

 

(10) หากปรากฏว่าผู้ใช้บริการได้นำบริการ AIS Smart Life นี้ไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ หรือผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ AIS Smart Life ของอุปกรณ์ตามข้อตกลงนี้ เกินกว่าระยะเวลาที่ AWN กำหนดและแจ้งล่วงหน้าไว้ในใบแจ้งหนี้สองคราวติดต่อกันแล้ว AWN มีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกการให้บริการ AIS Smart Life ตามข้อตกลงนี้ได้ทันที รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขนี้จากผู้ใช้บริการได้ทั้งสิ้น และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาของการกระทำนั้น

 

(11) หากจำเป็นต้องมีการแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงฯ นี้ ผู้ใช้บริการจะได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หรือเอกสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์หรือผ่านทางระบบบริการ AIS Smart Life นี้ แล้วแต่กรณี และให้ถือว่าบรรดาหนังสือ เอกสาร และข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฯ นี้ และผู้ใช้บริการตกลงยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ

 

 

(12) กรณีมีเงื่อนไขกรณีหนึ่งกรณีใดในข้อตกลงนี้ขัดต่อกฎหมายหรือไม่มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเงื่อนไขนั้น ๆ เป็นโมฆะเฉพาะส่วนที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่มีผลใช้บังคับเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อเงื่อนไขอื่นๆ ที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่

 

(13) ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้ AWN ประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อนำไปใช้ในการให้บริการตามข้อตกลงนี้ หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ

 

คำแนะนำ

โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ AIS Smart Life นี้อย่างละเอียด การที่ท่านตกลงสมัครใช้บริการ AIS Smart Life ตามขั้นตอนที่ AWN กำหนดไว้ ถือว่าท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ทุกประการ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงที่กำหนดไว้ ขอให้ท่านปฏิเสธการสมัครใช้บริการ AIS Smart Life