Välkommen till Tellur Smart Platform!

 

Innan du accepterar avtalet, ska du läsa igenom allt innehåll i avtalet och känna till dess villkor, särskilt begränsande klausuler eller undantag. Begränsande klausuler eller undantag är fetstil eller markeras i andra former för att fånga din uppmärksamhet. Om du är osäker på villkoren i avtalet, kontakta relevant affärsavdelning på Tellur Smart. Du får inte använda tjänsten innan du har läst och accepterat alla villkor i avtalet, relevanta avtaloch regler osv. När du väl har välj "godkänn och skicka avtalet" (se registreringssidan för detaljerade formuleringar) och slutför registreringsproceduren, eller om du använder tjänsten i någon form, anses det att du har läst och godkänt begränsning av avtalet och reglerna ovan. Vid eventuella överträdelser av avtalet har Tellur Smart rätt att ensidigt begränsa, avbryta eller avsluta tjänsten åt dig och har rätt att undersöka dina relevanta ansvarsområden.

 

Serviceavtalet (nedan kallat "avtalet") undertecknas av dig och Tellur Smart (nedan kallat "Tellur Smart"). Det inkluderar (men inte begränsat till) sekretesspolicy för Tellur Smart Platform och annat innehåll. Vid förändring kommer Tellur Smart att meddela sådan ändring på sin officiella webbplats utan ytterligare meddelande. Efter tillkännagivandet blir det ändrade avtalet och reglerna en del av avtalet automatiskt utan ytterligare meddelande till dig om ditt samtycke. I händelse av invändningar mot sådana relevanta ändringar, sluta använda Tellur Smartts tjänst; om du fortsätter att använda det kommer det att anses att du inte har några invändningar mot de ändrade reglerna och går med på att följa dem.

 

I. Definitioner av termer

 

1.1 Licensierad programvara avser programvarusystem som utvecklats av Tellur Smart, laddats ner från plattformen och installeras och tillämpas i specifika systemmobiler.

 

1.2 Tjänster avser tjänster som tillhandahålls för dig av Tellur Smart. Du kan använda sådana tjänster på mobilterminalen med den licensierade programvaran.

 

II. Service

 

2.1 Tellur Smart erbjuder dig intelligenta livsmedelshanteringstjänster, baserade på vilka du kan komma åt den intelligenta terminalen på Tellur Smart Cloud-plattformen genom Tellur Smart Control, och realisera sammankoppling mellan intelligent utrustning. Tjänsteinnehållet innefattar intelligent hantering av utrustning, scenlänkning och analysrapport etc. Sådana funktioner kan optimeras eller modifieras i enlighet med ändringar av användarnas krav eller bedömning av tjänsteleverantören, och tjänsteleveransen kan avbrytas på grund av regelbundet och oregelbundet underhåll.

 

III. Omfattning av tjänsten

 

3.1 Tellur Smart ger dig rätten att använda produkten baserat på denna programvara.

 

3.2 Det är förbjudet att licensiera, sälja, hyra ut, överföra, utfärda produkten i någon form eller använda produkten för annat kommersiellt syfte. 3.2 På grund av begränsningar för programvaruanpassningsplattform och terminaler kan du endast använda den licensierade programvaran i den auktoriserade systemplattformen och terminalen; om du installerar den licensierade programvaran på annan terminalutrustning kan det skada din hårdvara eller programvara.

 

3.3 Du erkänner att den licensierade programvaran endast kan användas för icke-kommersiellt ändamål och installation, tillämpning och körning av den licensierade programvaran är förbjuden. Om sådan kommersiell drift är nödvändig ska skriftligt förhandsgodkännande och tillstånd från Tellur Smart erhållas.

 

3.4 Tellur Smart kan ändra, uppgradera eller överföra den licensierade programvaran eller relevanta funktioner från tid till annan och kan lägga till nya funktioner eller tjänster i det licensierade mjukvarusystemet. Om inga separata avtal åtföljs av de ovan nämnda nya funktionerna eller tjänsterna, har du rätt till motsvarande funktioner och tjänster, vilket också omfattas av avtalet.

 

3.5 Du är ansvarig för noggrannheten, tillförlitligheten, integriteten och lagligheten hos inmatade data och lagligheten för det sätt på vilket du får data, och ska säkerhetskopiera data och information från tid till annan. Du bär alla risker för skada och förlust av sådan information.

 

3.6 Du ska behålla ditt kontonummer och lösenord ordentligt. I händelse av säkerhetshål för ditt konto (inklusive men inte begränsat till avslöjande av användarlösenord) ska du meddela Tellur Smart i tid, och Tellur Smart hjälper dig att vidta relevanta åtgärder. Annars ska allt beteende som är relaterat till ditt konto antas av dig och du kommer att ha allt ansvar. * *

 

IV. En tredje part

 

4.1 Du bekräftar att vissa tjänster från Tellur Smart är baserade på programvara eller tjänster som tillhandahålls av en tredje part. Sådan tjänst är inställd för att underlätta din ansökan och nödvändig juridisk behörighet erhålls från tredje part.

 

4.2 Produkten innehåller viss information och tjänster från tredje part. Tellur Smart varken kontrollerar eller bär ansvaret för tredje parts information och tjänster.

 

4.3 Du erkänner att Tellur Smart inte kan garantera att den licensierade programvaran alltid använder eller innehåller sådana tjänster, eller att annan programvara som tillhandahålls av samma tredje part kommer att användas i framtiden. På samma sätt kan den använda liknande tjänster som tillhandahålls av en annan tredje part. Vid tillämpning omfattas nämnda motsvarande programvara eller tjänster av detta avtal. * *

 

V. Serviceapplikationsstandard

 

5.1Du ska använda den licensierade programvaran på ett normalt sätt. Följande sätt bryter mot tillämpningsstandarden:

 

1) Utfärda eller dela datavirus, maskar, skadliga koder eller programvara som medvetet skadar eller ändrar datorsystem eller data;

 

2) Samla in information eller data från andra användare utan tillstånd, till exempel e-postadress och liknande;

 

3) Skadligt använda produkten på ett automatiskt sätt, orsaka överbelastning på servern, eller störa eller skada webbserver och nätverkslänkar i andra former.

 

4) Försök att besöka serverdata eller kommunikationsdata för produkten utan tillstånd;

 

5) Stör eller skada produktionsapplikationen från andra användare.

 

5.2 Du förstår och håller med om att:

 

1) Tellur Smart kommer att avgöra om du är inblandad i brott mot ovanstående standarder och stänga av eller avsluta din ansökningslicens enligt beslutsresultat eller vidta andra begränsningar enligt avtal.

 

2) Tellur Smart kommer direkt att radera information i strid med lagar, eller kränker andras lagliga rättigheter, eller i strid med det avtal som utfärdats av dig när du använder den licensierade programvaran.

 

3) Om en tredje part lider av skada på grund av ditt brott mot applikationsstandarder, ska du självständigt ha juridiskt ansvar i ditt namn och skydda och skada Skada Tellur Smart från förluster eller extra kostnader som genereras därav. I annat fall har Tellur Smart rätt att kräva ersättning.

 

4) Om Tellur Smart lider av någon förlust på grund av ditt brott mot relevant lagstiftning eller Avtalet, ska du kompensera Tellur Smart för förluster och (eller) utgifter som uppstår därav.

 

VI. Standard för informationsinnehåll

 

6.1 Du lovar att du inte kommer att göra någon handling i strid med lagar eller felaktigt beteende genom att använda tjänsten, sådan handling och beteende inkluderar (men inte begränsat till):

 

6.1.1 Ladda upp, överföra eller dela information som innehåller något av följande innehåll:

 

1) motsätta sig de grundläggande principer som fastställs i konstitutionen;

 

2) Att äventyra statens säkerhet, avslöja statshemlighet, undergräva statsmakt och sabotera statlig enhet;

 

3) Skada statens ära och fördel;

 

4) Att uppmuntra nationellt hat och diskriminering och sabotera nationell enhet;

 

5) Förstör statens religiösa politik och förespråkar kätteri och feodalistisk vidskepelse;

 

6) Att sprida rykten, störa den sociala ordningen och förstöra social stabilitet;

 

7) Spridning av obscenitet, porr, spel, våld, mord och terror eller tillbakadragande av ett brott;

 

8) Förolämpa eller förtalar andra och kränker andras lagliga rättigheter och intressen ;

 

9) Innehåller skaminnehåll, bedrägeri , skada, hot, intrång i andras integritet, trakasserier, kränkningar, förtal, grovhet, oanständighet eller moraliskt motbjudande innehåll;

 

10) Innehåller annat innehåll som är begränsat eller förbjudet av kinesiska lagar, förordningar, regler, bestämmelser och andra rättsliga standarder.

 

VII. Privat policy och data

 

7.1 Det är viktigt för Tellur Smart att skydda din personliga information. Tellur Smart utarbetar sekretesspolicy för Tellur Smart Platform, där innehåll relaterat till ägande och skydd av immateriell egendom, insamling, användning, delning, lagring och skydd etc. av din information avslöjas. Du rekommenderas att läsa Tellur Smart Platforms integritetspolicy noggrant.

 

VIII. Undantagsklausuler

 

8.1 Om inte annat anges i lagar och förordningar kommer Tellur Smart att göra sitt bästa för att säkerställa säkerheten, giltigheten, noggrannheten och tillförlitligheten hos den licensierade programvaran och tekniken och informationen, men Tellur Smart kan inte garantera detsamma på grund av begränsning av tillgänglig teknik Nu för tiden.

8.2 Du förstår att Tellur Smart inte tar ansvar för direkta eller indirekta förluster orsakade av force majeure och utebliven betalning från tredje part.

8.3 Du är ansvarig för personskada eller tillfällig eller indirekt skada orsakad av eller relaterad till en av följande olyckor: 1) En tredje part använder den licensierade programvaran eller ändrar dina data utan tillstånd; 2) Kostnader och förluster som produceras med hjälp av den licensierade programvaran; 3) Din missförståelse av den licensierade programvaran; 4) Andra förluster relaterade till licensierad programvara orsakade av skäl som inte kan hänföras till Tellur Smart.

8.4 Annan licensierad mjukvarubaserad mjukvara som inte utvecklats och släppts av Tellur Smart eller utveckling och släpp beviljas inte av Tellur Smart är olaglig programvara. Nedladdning, installation och användning av sådan programvara kan orsaka oförutsägbara risker. Tellur Smart ska vara fritt från juridiskt ansvar och tvister som genereras däri och Tellur Smart ska ha rätt att stänga av eller avsluta ansökningslicensen och / eller andra tjänster.

8.5 Du har informerats om att användningen av Tellur Smart Platform innefattar internetservice, vilket kan påverkas av instabila faktorer i alla länkar. Även om Tellur Smart har vidtagit skyddsåtgärder kan tjänsten avbrytas, avslutas, försenas, drabbas av applikationsbegränsning eller applikationsfel på grund av inneboende brister i Internet och e-kommunikation samt faktorer som ligger utanför rimlig kontroll av någon part i avtalet (inklusive men inte begränsat till brand, översvämning, terroristattack, pest, naturkatastrofer, upplopp, terminalvirus, hackarattack, nätverksfel och terminalfel). Du godkänner härmed att bära ovannämnda risker och samtycker till att Tellur Smart är fritt från något ansvar när normal drift av tjänster påverkas av förekomsten av föregående risker.

 

IX. Avtalets uppsägning och överträdelse av avtalet

 

9.1 Du bör förstå att du ska använda den licensierade programvaran i enlighet med auktoriseringsomfånget, respektera immateriell egendom för programvaran och innehållet i programvaran och utföra skyldigheter enligt avtalet när du använder Tellur Smart's tjänster. Tellur Smart avslutar ansökningslicensen om du bryter väsentligt mot avtalet.

 

9.2 Din tillämpning av programvaran är beroende av supporttjänster som tillhandahålls av Tellur Smart närstående företag. Överträdelse av villkor, avtal, regler, tillkännagivande och andra relevanta regler för Tellur Smart och dess närstående företag kan orsaka misslyckande i normal användning av licensierad programvara, i vilket fall Tellur Smart har rätt att avsluta applikationslicensen eller vidta åtgärder för att begränsa din ansökningslicens eller andra rättigheter och intressen som kontrolleras av Tellur Smart enligt överenskommelse i avtalet, inklusive upphävande eller uppsägning av din ansökningslicens.

 

9.3 Om du bryter mot avtalet eller andra avtal som undertecknats med Tellur Smart, ska Tellur Smart ha rätt att meddela de närstående företagen och kräva att de vidtar restriktiva åtgärder för dina rättigheter och intressen, inklusive att kräva att närstående företag stänger av eller avslutar leveransen delar av eller hela tjänster åt dig och meddelar lagligt att du bryter mot avtalet på webbplatser som drivs eller faktiskt kontrolleras av dem.

 

9.4 Den licensierade programvaran laddas ner från nedladdningsplattformen och du ska följa bestämmelserna i nedladdningsplattformen, systemplattformen och terminaltillverkningen om applikationsvägar och begränsningar för den licensierade programvaran. Om ovan nämnda tredje part bekräftar att du bryter mot avtalet och Tellur Smarts behandling krävs, kan Tellur Smart säga upp din ansökningslicens på tredje parts begäran.

 

9.5 När applikationslicensen upphör ska du sluta använda den licensierade programvaran och förstöra alla kopior.

 

9.6 Du måste bära alla ersättningsansvar om Tellur Smart och andra användare lider av förluster orsakade av ditt brott mot villkoren i Avtalet.

 

X. Tillämpliga lagar och avskiljbarhet

 

10.1 Effektivitet, förklaring, ändring, genomförande och tvistlösning av avtalet bör hänvisa till allmän internationell affärsmetod och (eller) industriell praxis ska göras.