Welkom bij Tellur Smart Platform!

 

Voordat u de overeenkomst accepteert, wordt u verondersteld alle inhoud van de overeenkomst grondig te lezen en de voorwaarden ervan, met name beperkende clausules of uitzonderingen , volledig te kennen . Beperkende clausules of uitzonderingen zijn vetgedrukt of gemarkeerd in andere vormen om uw aandacht te trekken. Neem bij twijfel over de voorwaarden van de overeenkomst contact op met de relevante bedrijfsafdeling van Tellur Smart. U mag de service niet gebruiken voordat u alle voorwaarden van de overeenkomst en relevante overeenkomsten hebt gelezen en geaccepteerden regels, enz. Zodra u "akkoord gaat en de overeenkomst verzendt" (zie registratiepagina voor gedetailleerde formuleringen) selecteert en de registratieprocedure voltooit, of u gebruikt de service in welke vorm dan ook, wordt aangenomen dat u de beperking van de Overeenkomst en bovenstaande regels. In geval van een schending van de overeenkomst, heeft Tellur Smart het recht om de service voor u eenzijdig te beperken, op te schorten of te beëindigen, en heeft het het recht om uw relevante verantwoordelijkheden te onderzoeken.

 

De Serviceovereenkomst (hierna "de Overeenkomst" genoemd) is ondertekend door u en Tellur Smart (hierna "Tellur Smart" genoemd). Het omvat (maar niet beperkt tot) het privacybeleid van Tellur Smart Platform en andere inhoud. In geval van wijziging zal Tellur Smart een dergelijke wijziging zonder verdere kennisgeving op zijn officiële website aankondigen. Bij aankondiging worden de gewijzigde overeenkomst en regels automatisch onderdeel van de Overeenkomst, zonder verdere kennisgeving aan u voor uw toestemming. In geval van bezwaar tegen dergelijke relevante wijzigingen, stop dan met het gebruik van de Tellur Smart-service; als u het blijft gebruiken, wordt u geacht geen bezwaar te hebben tegen de gewijzigde regels en u zich eraan te houden.

 

I. Definities van termen

 

1.1 Gelicentieerde software verwijst naar een softwaresysteem ontwikkeld door Tellur Smart, gedownload van het platform en geïnstalleerd en toegepast in gespecificeerde mobiele systeemterminals.

 

1.2 Services verwijst naar services die door Tellur Smart voor u worden geleverd. U kunt dergelijke services op de mobiele terminal gebruiken met de gelicentieerde software.

 

II. Onderhoud

 

2.1 Tellur Smart biedt u intelligente beheerservices voor levensapparatuur, op basis waarvan u via Tellur Smart Control toegang heeft tot de intelligente terminal op het Tellur Smart Cloud Platform en een onderlinge koppeling tussen intelligente apparatuur kunt realiseren. De inhoud van de dienst omvat intelligent beheer van apparatuur, de onderlinge koppeling van de scène en een analyserapport, enz. Dergelijke functies kunnen worden geoptimaliseerd of aangepast op basis van veranderingen in de eisen van de gebruikers of het oordeel van de serviceleverancier, en de levering van diensten kan worden opgeschort als gevolg van regelmatig en onregelmatig onderhoud.

 

III. Reikwijdte van de dienst

 

3.1 Tellur Smart verleent u het recht om het product te gebruiken op basis van deze software.

 

3.2 Het is verboden om het product in welke vorm dan ook in licentie te geven, te verkopen, te leasen, over te dragen, uit te geven of het product voor andere commerciële doeleinden te gebruiken. 3.2 Vanwege beperkingen op het softwareaanpassingsplatform en de terminals, kunt u de gelicentieerde software alleen gebruiken in het geautoriseerde systeemplatform en de terminal; als u de gelicentieerde software op andere eindapparatuur installeert, kan dit uw hardware- of softwarefunctie beschadigen.

 

3.3 U erkent dat de gelicentieerde software alleen mag worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden en dat installatie, toepassing en gebruik van de gelicentieerde software verboden is. Indien een dergelijke commerciële operatie noodzakelijk is, zal voorafgaande schriftelijke toestemming en toestemming van Tellur Smart worden verkregen.

 

3.4 Tellur Smart kan de gelicentieerde software of relevante functies van tijd tot tijd wijzigen, upgraden of overdragen, en kan nieuwe functies of services toevoegen aan het gelicentieerde softwaresysteem. Als er geen afzonderlijke overeenkomsten gepaard gaan met de voornoemde nieuwe functies of diensten, heb je recht op de bijbehorende functies en diensten, waarop ook de Overeenkomst van toepassing is.

 

3.5 U bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, integriteit en wettigheid van de invoergegevens en de wettigheid van de manier waarop u de gegevens verkrijgt , en u zult van tijd tot tijd een back-up maken van gegevens en informatie. U draagt ​​alle risico's voor beschadiging en verlies van dergelijke informatie.

 

3.6 U dient uw rekeningnummer en wachtwoord goed te bewaren. In het geval van een lacune in de veiligheid van uw account (inclusief maar niet beperkt tot de bekendmaking van het gebruikerswachtwoord), dient u Tellur Smart tijdig op de hoogte te stellen en Tellur Smart zal u helpen bij het nemen van relevante maatregelen. Anders wordt al het gedrag met betrekking tot uw account door u overgenomen en draagt ​​u alle verantwoordelijkheden. * *

 

IV. Een derde partij

 

4.1 U erkent dat bepaalde diensten van Tellur Smart zijn gebaseerd op software of diensten geleverd door een derde partij. Een dergelijke service is ingesteld om uw aanvraag te vergemakkelijken en de nodige wettelijke toestemming wordt verkregen van de derde partij.

 

4.2 Het product bevat bepaalde informatie en diensten van de derde partij. Tellur Smart beheert noch draagt ​​de verantwoordelijkheid voor informatie en diensten van de derde partij.

 

4.3 U erkent dat Tellur Smart niet kan garanderen dat de gelicentieerde software altijd dergelijke diensten gebruikt of bevat, of dat andere software die door dezelfde derde wordt geleverd in de toekomst zal worden gebruikt. Evenzo kan het soortgelijke diensten gebruiken die door een andere derde partij worden geleverd. Bij aanvraag zijn de bovengenoemde overeenkomstige software of services onderhevig aan deze overeenkomst. * *

 

V. Servicetoepassingsnorm

 

5.1 U zult de gelicentieerde software op een normale manier gebruiken. De volgende manieren zijn in strijd met de toepassingsnorm:

 

1) Computervirussen, wormen, schadelijke codes of software uitgeven of delen die opzettelijk het computersysteem of de gegevens beschadigen of wijzigen ;

 

2) zonder toestemming informatie of gegevens van andere gebruikers verzamelen, bijvoorbeeld e-mailadres en dergelijke;

 

3) Het product op een automatische manier kwaadwillig gebruiken, waardoor de server te zwaar wordt belast , of de webserver en netwerkverbindingen in andere vormen verstoren of beschadigen.

 

4) Poging om servergegevens of communicatiegegevens van het product te bezoeken zonder toestemming;

 

5) De productietoepassing door andere gebruikers verstoren of beschadigen.

 

5.2 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat:

 

1) Tellur Smart zal bepalen of u al dan niet betrokken bent bij het overtreden van de bovenstaande normen , en uw toepassingslicentie opschorten of beëindigen op basis van de resultaten van de bepaling of andere beperkingen nemen volgens de overeenkomsten.

 

2) Tellur Smart zal informatie direct verwijderen in strijd met de wet, of in strijd met de wettelijke rechten van anderen, of in strijd met de Overeenkomst die door u is afgegeven bij het gebruik van de gelicentieerde software.

 

3) Als een derde partij schade lijdt als gevolg van uw schending van de toepassingsnormen, draagt ​​u onafhankelijk juridische verantwoordelijkheid in uw naam en beschermt en vrijwaart u Tellur Smart tegen verliezen of extra kosten die daaruit voortvloeien. Anders heeft Tellur Smart het recht om schadevergoeding te eisen.

 

4) Als Tellur Smart enig verlies lijdt als gevolg van uw schending van relevante wetten of de Overeenkomst, dient u Tellur Smart te vergoeden voor verliezen en (of) daaruit voortvloeiende kosten.

 

VI. Informatie-inhoud standaard

 

6.1 U belooft dat u geen enkele handeling zult verrichten die in strijd is met de wet of ongepast gedrag zal vertonen door gebruik te maken van de service, dergelijke handelingen en gedrag omvatten (maar zijn niet beperkt tot):

 

6.1.1 Uploaden, overdragen of delen van informatie die een van de volgende inhoud bevat:

 

1) Tegenstelling van de basisprincipes bepaald in de Grondwet;

 

2) De staatsveiligheid in gevaar brengen, het staatsgeheim onthullen, de staatsmacht ondermijnen en de staatseenheid saboteren ;

 

3) Schade aan de eer en uitkering van de staat;

 

4) Aanzetten tot nationale haat en discriminatie en saboteren van nationale eenheid;

 

5) Het vernietigen van het religieuze beleid van de staat en het bepleiten van ketterij en feodalistisch bijgeloof;

 

6) Geruchten verspreiden, de sociale orde verstoren en de sociale stabiliteit vernietigen ;

 

7) Het verspreiden van obsceniteit, porno, gokken, geweld, moord en terreur of medeplichtigheid aan een misdaad;

 

8) Anderen beledigen of belasteren en inbreuk maken op de wettelijke rechten en belangen van anderen;

 

9) inhoud van schijnvertoning, oplichting , schade, bedreiging, inbreuk op de privacy van anderen, intimidatie, inbreuk, laster, grofheid, onfatsoenlijkheid of moreel weerzinwekkende inhoud;

 

10) Andere inhoud bevatten die beperkt of verboden is door Chinese wetten, voorschriften, regels, bepalingen en andere wettelijke normen.

 

VII. Privébeleid en gegevens

 

7.1 Het is cruciaal voor Tellur Smart om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Tellur Smart stelt het privacybeleid van Tellur Smart Platform op, waarin inhoud met betrekking tot eigendom en bescherming van intellectueel eigendom, verzameling, gebruik, delen, opslag en bescherming, enz. Van uw informatie wordt onthuld. U wordt aangeraden het Privacybeleid van Tellur Smart Platform grondig te lezen.

 

VIII. Uitzonderingsclausules

 

8.1 Tenzij anders vermeld in wet- en regelgeving, zal Tellur Smart zijn best doen om de veiligheid, geldigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gelicentieerde software en technologieën en informatie te waarborgen, maar Tellur Smart kan dit niet garanderen vanwege beperking door beschikbare technologieën. vandaag de dag.

8.2 U begrijpt dat Tellur Smart geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor directe of indirecte verliezen veroorzaakt door overmacht en het in gebreke blijven van een derde partij.

8.3 U bent verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of incidenteel of indirect letsel veroorzaakt door of verband houdend met een van de volgende ongevallen: 1) Een derde partij gebruikt de gelicentieerde software of wijzigt uw gegevens zonder toestemming; 2) kosten en verliezen veroorzaakt door het gebruik van de gelicentieerde software; 3) Uw misverstand over de gelicentieerde software; 4) Andere verliezen gerelateerd aan gelicentieerde software veroorzaakt door redenen die niet aan Tellur Smart kunnen worden toegeschreven.

8.4 Alle andere gelicentieerde software-afgeleide software die niet is ontwikkeld en vrijgegeven door Tellur Smart of de ontwikkeling en uitgave die niet zijn verleend door Tellur Smart is illegale software. Het downloaden, installeren en gebruiken van dergelijke software kan onvoorspelbare risico's opleveren. Tellur Smart is vrij van wettelijke verantwoordelijkheden en geschillen die daarin worden gegenereerd en Tellur Smart heeft het recht om de toepassingslicentie en / of alle andere services op te schorten of te beëindigen.

8.5 U bent ervan op de hoogte gebracht dat het gebruik van Tellur Smart Platform betrekking heeft op internetservices, die kunnen worden beïnvloed door onstabiele factoren in alle links. Hoewel Tellur Smart beschermingsmaatregelen heeft genomen, kan de service worden opgeschort, beëindigd, vertraagd, te lijden van applicatiebeperking of applicatiefouten als gevolg van inherente defecten van internet en e-communicatie, evenals factoren die redelijkerwijs buiten de controle van enige partij bij de overeenkomst liggen (inclusief maar niet beperkt tot brand, overstroming, terroristische aanslag, pest, natuurrampen, oproer, terminalvirus, hackeraanval, netwerkfout en terminalfout). U gaat hierbij akkoord de voorgaande risico's te dragen en gaat ermee akkoord dat Tellur Smart vrij is van enige verantwoordelijkheid wanneer de normale uitvoering van de diensten wordt beïnvloed door het optreden van voorgaande risico's.

 

IX. Beëindiging van de overeenkomst en schending van de overeenkomst

 

9.1 U dient te begrijpen dat u de gelicentieerde software zult gebruiken in overeenstemming met de autorisatieomvang, het intellectuele eigendom van de software en de inhoud van de software zult respecteren en verplichtingen zult nakomen volgens de Overeenkomst wanneer u de diensten van Tellur Smart gebruikt. Tellur Smart zal de toepassingslicentie beëindigen als u de overeenkomst wezenlijk schendt.

 

9.2 Uw toepassing van de software is afhankelijk van ondersteunende diensten geleverd door Tellur Smart's gerelateerde bedrijven. Schending van voorwaarden, overeenkomsten, regels, aankondigingen en andere relevante voorschriften van Tellur Smart en zijn gerelateerde bedrijven kan leiden tot storingen bij normaal gebruik van gelicentieerde software, in welk geval Tellur Smart het recht heeft om de toepassingslicentie te beëindigen of maatregelen te nemen om uw toepassingslicentie of andere rechten en belangen waarover Tellur Smart zeggenschap heeft, zoals overeengekomen in de Overeenkomst, inclusief opschorting of beëindiging van uw toepassingslicentie.

 

9.3 In het geval van uw schending van de Overeenkomst of andere overeenkomsten die met Tellur Smart zijn ondertekend, heeft Tellur Smart het recht om de gerelateerde bedrijven op de hoogte te stellen en hen te verplichten beperkende maatregelen te nemen ten aanzien van uw rechten en belangen, inclusief het eisen van gerelateerde bedrijven om de levering op te schorten of te beëindigen gedeeltelijke of volledige diensten voor u, en legaal uw schending van de overeenkomst aankondigen op websites die door hen worden beheerd of daadwerkelijk worden beheerd.

 

9.4 De gelicentieerde software wordt gedownload van het downloadplatform en u dient zich te houden aan de bepalingen van het downloadplatform, het systeemplatform en de fabricage van de terminal met betrekking tot toepassingsmethoden en beperkingen van de gelicentieerde software. Als de bovengenoemde derde partij bevestigt dat u de overeenkomst schendt en de behandeling van Tellur Smart vereist is, kan Tellur Smart uw toepassingslicentie op verzoek van de derde partij beëindigen.

 

9.5 Wanneer de applicatielicentie eindigt, dient u het gebruik van de gelicentieerde software te staken en alle kopieën te vernietigen.

 

9.6 U dient alle vergoedingsverantwoordelijkheden te dragen als Tellur Smart en andere gebruikers verliezen lijden als gevolg van uw schending van de voorwaarden in de Overeenkomst.

 

X. Toepasselijk recht en deelbaarheid

 

10.1 Effectiviteit, uitleg, wijziging, uitvoering en geschillenbeslechting van de overeenkomst dient te worden verwezen naar algemene internationale zakelijke praktijken en (of) industriële praktijken.