Service overeenkomst van Idinio Smart platform

Welkom bij Idinio Smart platform!

Voordat u de overeenkomst accepteert, moet u alle inhoud van de overeenkomst grondig lezen en de voorwaarden, met name beperkende clausules of uitzonderingen, volledig kennen. Beperkende clausules of uitzonderingen zijn vet of gemarkeerd in andere vormen om uw aandacht te trekken. In geval van twijfel over de voorwaarden van de overeenkomst, u contact opnemen met de relevante zakelijke afdeling van Idinio Smart. U mag de service niet gebruiken voordat u alle voorwaarden van de overeenkomst, relevante overeenkomsten en regels, enzovoort hebt gelezen en geaccepteerd. Wanneer u ' akkoord en indiening van de overeenkomst ' selecteert (Zie registratiepagina voor gedetailleerde formuleringen) en de registratieprocedure voltooit, of als u de service in welke vorm dan ook gebruikt, wordt ervan uitgegaan dat u de beperking van de overeenkomst en regels hebt gelezen en ermee instemt Boven. In geval van schending van de overeenkomst heeft idinio Smart het recht om de dienst eenzijdig te beperken, op te schorten of te beëindigen, en heeft het recht om uw relevante verantwoordelijkheden te onderzoeken.

De service overeenkomst (hierna "de overeenkomst" genoemd) wordt ondertekend door u en door Shada bv. Het omvat (maar niet beperkt tot) Privacy Policy van idinio Smart platform en andere inhoud. In geval van verandering zal idinio Smart deze wijziging zonder verdere kennisgeving aankondigen op haar officiële website. Na aankondiging worden de gewijzigde overeenkomst en regels automatisch een onderdeel van de overeenkomst, zonder verdere kennisgeving aan u voor uw toestemming. In geval van bezwaar tegen dergelijke relevante wijzigingen, stopt u met het gebruik van de service van idinio Smart; Als u het blijft gebruiken, wordt het beschouwd als dat u geen bezwaren tegen de gewijzigde regels heeft en ermee instemt om deze te volgen.

I. definities van termen

1,1 gelicentieerde software verwijst naar software systeem ontwikkeld door Idinio Smart, gedownload van het platform, en geïnstalleerd en toegepast in de gespecificeerde systeem mobiele terminals.

1,2 Services verwijzen naar diensten die voor u worden geleverd door Shada BV. U dergelijke diensten gebruiken op de mobiele terminal met de gelicentieerde software.

II. service

2,1 idinio Smart biedt u Intelligent Life Equipment Management Services, op basis waarvan u toegang hebt tot de intelligente Terminal op idinio Smart Cloud platform via de idinio slimme controle, en het realiseren van onderlinge koppeling tussen intelligente apparatuur. Service-inhoud omvat intelligent apparatuurbeheer, scène interkoppeling en analyserapport, enz. Dergelijke functies kunnen worden geoptimaliseerd of gewijzigd op basis van wijzigingen van de eisen van gebruikers of het oordeel van serviceleverancier, en de dienstverlening kan worden opgeschort als gevolg van regelmatig en onregelmatig onderhoud.

III. reikwijdte van de dienstverlening

3,1 Idinio Smart verleent u het recht om het product te gebruiken op basis van deze software.

3,2 het is u verboden om een licentie te verlenen, te verkopen, te leasen, over te dragen, het product in welke vorm dan ook te geven of het product te gebruiken voor andere commerciële doeleinden. 3,2 vanwege beperkingen op het platform en de terminals voor software-aanpassing, u de software met licentie alleen gebruiken in het geautoriseerde systeem platform en de Terminal; Als u de software met licentie op andere eindapparatuur installeert, kan dit uw hardware-of software functie beschadigen.

3,3 u erkent dat de gelicentieerde software alleen kan worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden en de installatie, toepassing en uitvoering van de gelicentieerde software is verboden. Indien een dergelijke commerciële verrichting noodzakelijk is, wordt voorafgaande schriftelijke toestemming en toestemming van Idinio Smart verkregen.

3,4 Idinio Smart kan de gelicentieerde software of relevante functies van tijd tot tijd wijzigen, upgraden of overdragen, en kan nieuwe functies of diensten toevoegen in het gelicentieerde software systeem. Als er geen afzonderlijke overeenkomsten met de bovengenoemde nieuwe functies of diensten gepaard gaan, hebt u recht op de overeenkomstige functies en diensten, die ook onder de overeenkomst vallen.

3,5 u bent verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid, integriteit en wettigheid van de ingevoerde gegevens en de rechtmatigheid van de wijze waarop u de gegevens verkrijgt, en zal van tijd tot tijd een back-up van gegevens en informatie maken. U draagt alle Risico's voor schade en verlies van dergelijke informatie.

3,6 u moet uw accountnummer en wachtwoord op de juiste manier bewaren. In het geval van een veiligheids lacune voor uw account (inclusief maar niet beperkt tot het gebruikerswachtwoord), zult u idinio Smart tijdig op de hoogte stellen en zal idinio Smart u helpen bij het nemen van relevante maatregelen. Anders zullen alle gedragingen met betrekking tot uw account door u worden aangenomen en zult u alle verantwoordelijkheden dragen. * *

IV. een derde partij

4,1 u erkent dat bepaalde service van Idinio Smart is gebaseerd op software of diensten die door een derde partij worden geleverd. Deze dienst is ingesteld om uw aanvraag te vergemakkelijken en de noodzakelijke wettelijke toestemming wordt verkregen van de derde partij.

4,2 het product bevat bepaalde informatie en diensten van de derde partij. Idinio Smart beheert noch draagt de verantwoordelijkheid voor informatie en diensten van de derde partij.

4,3 u erkent dat Idinio Smart niet kan garanderen dat de gelicentieerde software deze diensten altijd gebruikt of bevat, of dat andere software die door dezelfde derde partij wordt geleverd, in de toekomst zal worden gebruikt. Evenzo kan het gebruik maken van soortgelijke diensten die door een andere derde worden geleverd. Op aanvraag zijn de bovengenoemde software of diensten onderworpen aan deze overeenkomst. * *

V. service toepassing standaard

5,1 u dient de software met licentie op een normale manier te gebruiken. De volgende manieren zijn in strijd met de toepassing standaard:

1) het uitgeven of delen van computer virus, wormen, kwaadaardige codes, of software die opzettelijk beschadigen of wijzigen computersysteem of gegevens;

2) verzamelen van informatie of gegevens van andere gebruikers zonder toestemming, bijvoorbeeld, e-mailadres en dergelijke;

3) kwaadwillig gebruik van het product op een automatische manier, veroorzaakt overmatige belasting naar de server, of interfereren met of schade aan web server en netwerklinks in andere vormen.

4) proberen om Server gegevens of communicatiegegevens van het product te bezoeken zonder toestemming;

5) interfereren met of schade toebrengen aan de productietoepassing door andere gebruikers.

5,2 u begrijpt en stemt ermee in dat:

1) Idinio Smart zal bepalen of u al dan niet betrokken bent bij schending van de normen hierboven, en uw sollicitatie licentie opschorten of beëindigen op basis van de bepalings resultaten of andere beperkingen op basis van overeenkomsten nemen.

2) Idinio Smart zal informatie die in strijd is met wetten of inbreuk maakt op de wettelijke rechten van anderen, of in strijd met de overeenkomst die door u is uitgegeven bij het gebruik van de software met licentie, direct verwijderen.

3) indien een derde partij schade lijdt als gevolg van uw schending van de toepassingsnormen, draagt u zelfstandig de wettelijke verantwoordelijkheid op uw naam en beschermt en vrijwaart Idinio Smart tegen verliezen of extra kosten die worden gegenereerd Daarvan. Anders heeft idinio Smart het recht om schadevergoeding te eisen.

4) als idinio Smart lijdt aan enig verlies als gevolg van uw schending van relevante wetten of de overeenkomst, dan vergoedt u idinio Smart voor verliezen en (of) daaruit voortvloeiende uitgaven.

VI. informatie-inhoud standaard

6,1 u belooft dat u geen handelen in strijd met wetten of ongepast gedrag zult uitvoeren door gebruik te maken van de dienst, zoals handelen en gedrag omvatten (maar niet beperkt tot):

6.1.1 uploaden, overdragen of delen van informatie die een van de volgende inhoud bevat:

1) verzet tegen de grondbeginselen bepaald in de Grondwet;

2) gevaar voor de veiligheid van de staat, openbaarmaking staat geheim, onschuldige staatsmacht en saboteren staat eenheid;

3) beschadiging van de staat eer en voordeel;

4) aanzetten tot nationale haat en discriminatie en het saboteren van de nationale eenheid;

5) vernietiging van godsdienstige beleid van de staat en pleiten voor ketterij en feudalistische bijgeloof;

6) het verspreiden van geruchten, het verstoren van de sociale orde en het vernietigen van sociale stabiliteit;

7) het verspreiden van obsceniteit, porno, gokken, geweld, moord en terreur of het awedden van een misdaad;

8) beledigende of belastende anderen en het schenden van de wettelijke rechten en belangen van anderen;

9) met inhoud van schijnvertoning, bedrog, schade, bedreiging, inbreuk op de privacy van anderen, intimidatie, inbreuk, laster, coarseness, Indecency of moreel repulsieve inhoud;

10) met andere inhoud die is beperkt of verboden door toepasselijke wetten, voorschriften, regels, bepalingen en andere wettelijke normen.

VII. Privébeleid en gegevens

7,1 het is cruciaal voor Idinio Smart om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Idinio Smart bereidt het privacybeleid van idinio Smart platform voor, waarin inhoud met betrekking tot eigendom en bescherming van intellectueel eigendom, verzameling, gebruik, delen, opslag en bescherming, etc. van uw informatie worden bekendgemaakt. U wordt voorgesteld om de privacy policy van idinio Smart platform grondig te lezen.

VIII. uitzonderingsclausules

8,1 tenzij anders bepaald in wet-en regelgeving, zal idinio Smart zijn best doen om de veiligheid, geldigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gelicentieerde software en technologieën en informatie die daarbij betrokken zijn te waarborgen, maar idinio Smart is niet in staat om hetzelfde te garanderen als gevolg van de beperking door de beschikbare technologieën tegenwoordig. 8,2 u begrijpt dat idinio Smart geen verantwoordelijkheid zal nemen voor directe of indirecte schade als gevolg van overmacht en verzuim van een derde partij. 8,3 u bent verantwoordelijk voor letsel van het personeel of incidentele of indirecte schade veroorzaakt door of in verband met een van de volgende ongevallen: 1) een derde partij gebruikt de software met licentie of wijzigt uw gegevens zonder toestemming; 2) kosten en verliezen die worden geproduceerd met behulp van de gelicentieerde software; 3) uw misverstand van de gelicentieerde software; 4) andere verliezen in verband met gelicentieerde software veroorzaakt door redenen die niet toe te schrijven zijn aan idinio Smart. 8,4 alle andere software met licentiesoftware die niet is ontwikkeld en uitgebracht door idinio Smart of de ontwikkeling en release worden niet verleend door idinio Smart is illegale software. Het downloaden, installeren en gebruiken van dergelijke software kan onvoorspelbare Risico's veroorzaken. Idinio Smart is vrij van wettelijke verantwoordelijkheden en geschillen die daarin worden gegenereerd en idinio Smart heeft het recht om de applicatie licentie en/of andere alle Diensten. 8,5 u bent op de hoogte van dat het gebruik van idinio Smart platform omvat in Internet service, die kan worden beïnvloed door onstabiele factoren in alle links. Hoewel idinio Smart vrijwaringsmaatregelen heeft genomen, kan de dienst worden opgeschort, beëindigd, vertraagd, als gevolg van toepassings beperking of toepassingsfout wegens inherente gebreken van Internet en e-communicatie Naast redelijke controle van een partij bij de overeenkomst (inclusief maar niet beperkt tot brand, overstroming, terroristische aanslag, pestilentie, natuurrampen, oproer, Terminal virus, hacker aanval, netwerkstoring en terminale storing). U stemt er hierbij mee in om voornoemde Risico's te dragen en stemt ermee in dat idinio Smart vrij is van elke verantwoordelijkheid wanneer de normale werking van diensten wordt beïnvloed door het vóórkomen van voorgaande Risico's.

IX. beëindiging van de overeenkomst en schending van de overeenkomst

9,1 u moet begrijpen dat u de software met licentie gebruikt volgens het machtigings bereik, de intellectuele eigendom van software en inhoud in de software respecteert en verplichtingen nakomt volgens de overeenkomst bij gebruik van Idinio slimmediensten. Idinio Smart beëindigt de toepassings licentie als u een wezenlijke inbreuk maakt op de overeenkomst.

9,2 uw toepassing van de software is afhankelijk van ondersteunende diensten die worden geleverd door de gerelateerde bedrijven van Idinio Smart. Schending van de voorwaarden, overeenkomsten, regels, Annunciatie en andere relevante regelgeving van idinio Smart en de daaraan gerelateerde bedrijven kunnen storingen veroorzaken bij normaal gebruik van gelicentieerde software, in welk geval idinio Smart is gerechtigd de aanvraag licentie te beëindigen of maatregelen te nemen om uw sollicitatie licentie of andere rechten en belangen die door idinio Smart worden beheerd, te beperken zoals overeengekomen in de overeenkomst, inclusief opschorting of beëindiging van uw toepassings licentie.

9,3 in het geval van uw schending van de overeenkomst of andere overeenkomsten die met idinio Smartzijn ondertekend, heeft idinio Smart het recht om de gerelateerde bedrijven hiervan op de hoogte te stellen, waarbij zij beperkende maatregelen moeten nemen voor uw rechten en belangen, met inbegrip van het verlangen van verbonden bedrijven om de levering van deel-of volledige diensten voor u op te schorten of te beëindigen, en uw schending van de overeenkomst op websites die door hen worden beheerd of daadwerkelijk worden gecontroleerd, te melden

9,4 de gelicentieerde software wordt gedownload van het download platform en u dient zich te houden aan de bepalingen van het download platform, het systeem platform en de Terminal fabricage op applicatie manieren en beperkingen van de gelicentieerde software. Indien de hierboven genoemde derde bevestigt dat u de overeenkomst schendt en de behandeling van idinio Smartvereist is, kan idinio Smart uw sollicitatie licentie op verzoek van de derde beëindigen.

9,5 wanneer de toepassings licentie wordt beëindigd, moet u stoppen met het gebruik van de gelicentieerde software en alle kopieën vernietigen.

9,6 u moet alle compensatie verantwoordelijkheden dragen als Idinio Smart en andere gebruikers last hebben van verliezen veroorzaakt door uw schending van de voorwaarden in de overeenkomst.

X. toepasselijk recht en scheidbaarheid

10,1 effectiviteit, uitleg, wijziging, uitvoering en geschillenbeslechting van de overeenkomst zijn onderworpen aan wetten van de EU. Als er geen relevante wet-en regelgeving beschikbaar is, wordt verwezen naar algemene internationale handelspraktijken en (of) industriële praktijken.

10,2 geschil voortvloeiend uit of in verband met de overeenkomst kan door u en Idinio Smart worden beslecht door middel van vriendelijke onderhandeling of voorgelegd aan de EU-rechtbank waar de overeenkomst wordt ondertekend voor de beslechting.

10,3 wanneer een beding van de overeenkomst ongeldig wordt bevonden door de rechtbank van de Europese Unie, zal het geen invloed hebben op de effectiviteit van andere voorwaarden of een deel daarvan, en u en idinio Smart zullen de geldige voorwaarden te goeder trouw uitvoeren.

10,4 de overeenkomst wordt ondertekend in Apeldoorn, Nederland.