Serviceovereenkomst van LSC Smart Platform

Welkom bij LSC Smart Platform!

Voordat u de Overeenkomst accepteert, wordt u verondersteld de gehele inhoud van de Overeenkomst grondig te lezen en de voorwaarden ervan te kennen, met name beperkende bepalingen of uitzonderingen. Beperkende clausules of uitzonderingen zijn vetgedrukt of gemarkeerd in andere vormen om uw aandacht te trekken. Neem bij twijfel over de voorwaarden van de Overeenkomst contact op met de desbetreffende zakelijke afdeling van LSC. U mag de service niet gebruiken voordat u alle voorwaarden van de Overeenkomst, relevante overeenkomsten en regels, enz. Hebt gelezen en geaccepteerd. Zodra u "akkoord gaat en de Overeenkomst indient" selecteert (zie registratiepagina voor gedetailleerde formuleringen) en de registratieprocedure voltooit , of als u de service in welke vorm dan ook gebruikt, wordt ervan uitgegaan dat u de beperking van de Overeenkomst en bovenstaande regels hebt gelezen en hiermee akkoord gaat. In geval van een inbreuk op de Overeenkomst heeft LSC het recht om de dienst voor u eenzijdig te beperken, op te schorten of te beëindigen, en heeft het recht om uw relevante verantwoordelijkheden te onderzoeken.

De Serviceovereenkomst (hierna "de Overeenkomst" genoemd) wordt door u en LSC (hierna "LSC" genoemd) ondertekend. Het omvat (maar niet beperkt tot) Privacybeleid van LSC Smart Platform en andere inhoud. In geval van wijziging zal LSC deze wijziging zonder verdere kennisgeving op haar officiële website aankondigen. Na aankondiging worden de gewijzigde overeenkomst en regels automatisch een onderdeel van de Overeenkomst, zonder verdere kennisgeving aan u voor uw toestemming. In geval van bezwaar tegen dergelijke relevante wijzigingen, stop de LSC-service; als u het blijft gebruiken, wordt het geacht dat u geen bezwaar hebt tegen de gewijzigde regels en ermee instemt zich eraan te houden.

I. Definities van voorwaarden

1.1 Gelicentieerde software verwijst naar softwaresysteem ontwikkeld door LSC, gedownload van het platform en geïnstalleerd en toegepast in gespecificeerde mobiele systeemterminals.

1.2 Diensten verwijzen naar diensten die door LSC aan u worden geleverd. U kunt dergelijke diensten op de mobiele terminal gebruiken met de gelicentieerde software.

II. Service

2.1 LSC biedt u intelligente services voor het beheer van life equipment, op basis waarvan u via de LSC Control toegang kunt krijgen tot de intelligente terminal op het LSC Cloud Platform en een koppeling tussen intelligente apparatuur kunt realiseren. Inhoud van de service omvat intelligent apparatuurbeheer, scèneverbinding en analyserapport, enz. Dergelijke functies kunnen worden geoptimaliseerd of aangepast aan de eisen van gebruikers of het oordeel van de serviceleverancier, en de servicelevering kan worden opgeschort vanwege regelmatig en onregelmatig onderhoud.

III. Reikwijdte van de dienst

3.1 LSC verleent u het recht om het product op basis van deze software te gebruiken.

3.2 Het is verboden om het product in welke vorm dan ook te licentiëren, verkopen, leasen, overdragen, uitgeven of het product voor andere commerciële doeleinden te gebruiken. 3.2 Vanwege beperkingen op het software-aanpassingsplatform en -terminals, kunt u de gelicentieerde software alleen gebruiken in het geautoriseerde systeemplatform en de terminal; als u de gelicentieerde software op andere eindapparatuur installeert, kan dit uw hardware of softwarefunctie beschadigen.

3.3 U erkent dat de gelicentieerde software alleen voor niet-commerciële doeleinden kan worden gebruikt en installatie, toepassing en uitvoering van de gelicentieerde software is verboden. Indien een dergelijke commerciële operatie noodzakelijk is, moet voorafgaande schriftelijke toestemming en toestemming van LSC worden verkregen.

3.4 LSC kan de gelicentieerde software of relevante functies van tijd tot tijd wijzigen, upgraden of overdragen, en kan nieuwe functies of diensten toevoegen in het gelicentieerde softwaresysteem. Als er geen afzonderlijke overeenkomsten met de bovengenoemde nieuwe functies of services worden meegeleverd, hebt u recht op de bijbehorende functies en services, die ook onder de Overeenkomst vallen.

3.5 U bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, integriteit en wettigheid van invoergegevens en de wettigheid van de manier waarop u de gegevens verkrijgt, en maakt van tijd tot tijd een back-up van gegevens en informatie. U draagt ​​alle risico's voor schade en verlies van dergelijke informatie.

3.6 U dient uw accountnummer en wachtwoord correct te bewaren. In het geval van een veiligheidslek voor uw account (inclusief maar niet beperkt tot het bekendmaken van het gebruikerswachtwoord), stelt u LSC hiervan op tijd op de hoogte en helpt LSC u bij het nemen van relevante maatregelen. Anders wordt alle gedrag met betrekking tot uw account door u overgenomen en draagt ​​u alle verantwoordelijkheden. **

IV. Een derde partij

4.1 U erkent dat bepaalde services van LSC zijn gebaseerd op software of services die worden geleverd door een derde partij. Een dergelijke service is ingesteld om uw aanvraag te vergemakkelijken en de benodigde wettelijke toestemming is verkregen van de derde partij.

4.2 Het product bevat bepaalde informatie en diensten van de derde partij. LSC controleert noch draagt ​​verantwoordelijkheid voor informatie en diensten van de derde partij.

4.3 U erkent dat LSC niet kan garanderen dat de gelicentieerde software dergelijke services altijd gebruikt of bevat, of dat andere software die door dezelfde derde wordt geleverd in de toekomst zal worden gebruikt. Evenzo kan het soortgelijke diensten gebruiken die door een andere derde partij worden geleverd. Op aanvraag valt de bovengenoemde software of services onder deze Overeenkomst. **

V. Standaard serviceapplicatie

5.1 U zult de gelicentieerde software op een normale manier gebruiken. De volgende manieren zijn in strijd met de applicatienorm:

1) Uitgeven of delen van computervirussen, wormen, kwaadaardige codes of software die opzettelijk het computersysteem of gegevens beschadigt of wijzigt;

2) Verzamel informatie of gegevens van andere gebruikers zonder autorisatie, bijvoorbeeld e-mailadres en dergelijke;

3) Gebruik kwaadwillig het product op een automatische manier, waardoor de server overbelast raakt of de webserver en netwerkkoppelingen in andere vormen verstoort of beschadigt.

4) Probeer zonder toestemming servergegevens of communicatiegegevens van het product te bezoeken;

5) De productietoepassing door andere gebruikers hinderen of beschadigen.

5.2 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat:

1) LSC zal bepalen of u al dan niet betrokken bent bij het overtreden van de bovenstaande normen, en uw aanvraaglicentie opschorten of beëindigen volgens de vaststellingsresultaten of andere beperkingen nemen volgens overeenkomsten.

2) LSC verwijdert rechtstreeks informatie die in strijd is met de wet, of in strijd is met de wettelijke rechten van anderen, of in strijd met de door u uitgegeven Overeenkomst bij het gebruik van de gelicentieerde software.

3) Als een derde schade lijdt als gevolg van uw inbreuk op de toepassingsnormen, draagt ​​u onafhankelijk de wettelijke verantwoordelijkheid in uw naam en beschermt en vrijwaart u LSC tegen verliezen of extra kosten die daaruit voortvloeien. Anders heeft LSC het recht om schadevergoeding te vorderen.

4) Als LSC verlies lijdt als gevolg van uw schending van relevante wetten of de Overeenkomst, zult u LSC vergoeden voor verliezen en (of) daaruit voortvloeiende kosten.

VI. Informatie-inhoud Standaard

6.1 U belooft dat u geen enkele handeling zult verrichten die in strijd is met de wet of ongepast gedrag door gebruik te maken van de service, dergelijke handelingen en gedragingen omvatten (maar niet beperkt tot):

6.1.1 Uploaden, overbrengen of delen van informatie die een van de volgende inhoud bevat:

1) Zich verzetten tegen de basisprincipes die in de Grondwet zijn bepaald;

2) Staatsveiligheid in gevaar brengen, staatsgeheim onthullen, staatsmacht ondermijnen en staatseenheid saboteren;

3) Schadelijke staatsbeloningen en voordelen;

4) Aanzetten tot nationale haat en discriminatie en saboteren van nationale eenheid;

5) Het vernietigen van het religieuze beleid van de staat en het bepleiten van ketterij en feodalistisch bijgeloof;

6) Verspreiden van geruchten, verstoren van sociale orde en vernietigen van sociale stabiliteit;

7) Obsceniteit, porno, gokken, geweld, moord en terreur verspreiden of een misdrijf plegen;

8) anderen beledigen of belasteren en inbreuk maken op de wettelijke rechten en belangen van anderen;

9) Bevattende inhoud van schijnvertoning, bedrog, schade, bedreiging, inbreuk op de privacy van anderen, pesterijen, inbreuk, laster, grofheid, onfatsoenlijkheid, of moreel weerzinwekkende inhoud;

10) Bevat andere inhoud die is beperkt of verboden door toepasselijke wetten, voorschriften, regels, bepalingen en andere wettelijke normen.

VII. Privébeleid en gegevens

7.1 Het is cruciaal voor LSC om uw persoonlijke gegevens te beschermen. LSC stelt het privacybeleid van het LSC Smart Platform op, waarin inhoud met betrekking tot eigendom en bescherming van intellectueel eigendom, verzameling, gebruik, delen, opslag en bescherming, etc. van uw informatie wordt onthuld. U wordt aangeraden het Privacybeleid van LSC Smart Platform grondig te lezen.

VIII. Uitzonderingsclausules

8.1 Tenzij anders bepaald in wet- en regelgeving, zal LSC zijn best doen om de veiligheid, geldigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de betreffende gelicentieerde software en technologieën en informatie te waarborgen, maar LSC kan dit niet garanderen vanwege beperkingen door beschikbare technologieën tegenwoordig.

8.2 U begrijpt dat LSC geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor directe of indirecte verliezen veroorzaakt door overmacht en in gebreke blijven van een derde.

8.3 U bent verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of incidenteel of indirect letsel veroorzaakt door of gerelateerd aan een van de volgende ongevallen: 1) Een derde gebruikt de gelicentieerde software of wijzigt uw gegevens zonder toestemming; 2) Uitgaven en verliezen veroorzaakt door het gebruik van de gelicentieerde software; 3) Uw misverstand van de gelicentieerde software; 4) Andere verliezen met betrekking tot gelicentieerde software veroorzaakt door redenen die niet aan LSC kunnen worden toegeschreven.

8.4 Alle andere gelicentieerde software-afgeleide software die niet is ontwikkeld en vrijgegeven door LSC of de ontwikkeling en release worden niet verleend door LSC is illegale software. Het downloaden, installeren en gebruiken van dergelijke software kan onvoorspelbare risico's veroorzaken. LSC is vrij van wettelijke verantwoordelijkheden en geschillen die daarin worden gegenereerd en LSC heeft het recht om de toepassingslicentie en / of alle andere services op te schorten of te beëindigen.

8.5 U bent geïnformeerd dat het gebruik van LSC Smart Platform betrekking heeft op de internetservice, die kan worden beïnvloed door instabiele factoren in alle links. Hoewel LSC vrijwaringsmaatregelen heeft getroffen, kan de service worden opgeschort, beëindigd, vertraagd, te lijden hebben van applicatiebeperking of app-fout vanwege inherente defecten van internet en e-communicatie en factoren buiten redelijke controle van een partij bij de Overeenkomst (inclusief maar niet beperkt tot brand, overstroming, terroristische aanval, pest, natuurrampen, oproer, terminaal virus, hackeraanval, netwerkfout en terminale fout). U stemt er hierbij mee in bovengenoemde risico's te dragen en gaat ermee akkoord dat LSC vrij is van elke verantwoordelijkheid wanneer het normale functioneren van services wordt beïnvloed door het optreden van voorgaande risico's.

IX. Beëindiging van de overeenkomst en schending van de overeenkomst

9.1 U dient te begrijpen dat u de gelicentieerde software moet gebruiken in overeenstemming met het autorisatiebereik, het intellectuele eigendom van software en inhoud in de software moet respecteren en verplichtingen volgens de Overeenkomst moet uitvoeren wanneer u LSC-services gebruikt. LSC beëindigt de toepassingslicentie als u de Overeenkomst wezenlijk schendt.

9.2 Uw toepassing van de software is afhankelijk van ondersteunende diensten die worden geleverd door LSC-gerelateerde bedrijven. Inbreuk op voorwaarden, overeenkomsten, regels, aankondigingen en andere relevante voorschriften van LSC en aan haar gelieerde bedrijven kan leiden tot een storing in het normale gebruik van gelicentieerde software, in welk geval LSC het recht heeft de toepassingslicentie te beëindigen of maatregelen te nemen om uw toepassing te beperken licentie of andere rechten en belangen beheerd door LSC zoals overeengekomen in de Overeenkomst, inclusief opschorting of beëindiging van uw toepassingslicentie.

9.3 In geval van schending van de Overeenkomst of andere overeenkomsten die met LSC zijn ondertekend, heeft LSC het recht om de verbonden bedrijven op de hoogte te stellen en hen te verplichten beperkende maatregelen te nemen met betrekking tot uw rechten en belangen, waaronder gelieerde bedrijven om de levering van een deel of hele diensten voor u, en kondig uw inbreuk op de overeenkomst aan op websites die door hen worden beheerd of daadwerkelijk worden beheerd.

9.4 De gelicentieerde software wordt gedownload van het downloadplatform en u zult zich houden aan de bepalingen van het downloadplatform, het systeemplatform en de terminalfabricage over toepassingswijzen en beperkingen van de gelicentieerde software. Als de bovengenoemde derde partij bevestigt dat u de overeenkomst schendt en LSC-behandeling vereist is, kan LSC uw aanvraaglicentie op verzoek van de derde beëindigen.

9.5 Wanneer de toepassingslicentie wordt beëindigd, stopt u met het gebruik van de gelicentieerde software en vernietigt u alle kopieën.

9.6 U moet alle compensatieverantwoordelijkheden dragen als LSC en andere gebruikers schade lijden door uw schending van voorwaarden in de Overeenkomst.

X. Toepasselijke wetten en deelbaarheid

10.1 Effectiviteit, uitleg, wijziging, uitvoering en geschillenbeslechting van de Overeenkomst zijn onderworpen aan de wetten van de Volksrepubliek China. Als er geen relevante wet- en regelgeving beschikbaar is, wordt verwezen naar algemene internationale bedrijfspraktijken en (of) industriële praktijken.

10.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst kunnen door u en LSC worden beslecht door middel van vriendelijke onderhandelingen of worden voorgelegd aan de People's Court van het Hangzhou Xihu District, waar de Overeenkomst ter beoordeling wordt ondertekend.

10.3 Wanneer een bepaling van de Overeenkomst ongeldig wordt bevonden door de People's Court, heeft dit geen invloed op de effectiviteit van andere voorwaarden of een deel daarvan, en zullen u en LSC de geldige voorwaarden te goeder trouw uitvoeren.

10.4 De overeenkomst wordt ondertekend in Xihu District, Hangzhou City, provincie Zhejiang.