Användningsvillkor för användning av applikationen Lidl Home App från Lidl Stiftung & Co. KG

 


 1. Leverantör och tillämpningsområde

 1.1 Lidl Stiftung & Co. KG (i det följande betecknad som ”Lidl“) tillhandahåller en applikation med namnet Lidl Home (i det följande betecknad som ”app”) för mobiltelefoner för styrning av Lidl Smart Home apparater som drivs med operativsystemen iOS samt Android. Denna teleservice tillhandahålls av Lidl endast baserad på dessa användningsvillkor. 

 1.2 Användningsvillkoren omfattar alla tjänster som redan eller i framtiden kan användas via appen. För de hushållsapparater som skall styras via appen gäller inte de föreliggande användningsvillkoren, för de gäller bruksanvisningarna eller särskilda användningsvillkor. 

 1.3 Lidl förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller komplettera användningsvillkoren med fyra veckors varsel. Lidl kommer inte att genomföra ändringar utan goda skäl, i synnerhet på grund av nya tekniska utvecklingar (förbättring eller utvidgning av befintliga funktioner, justeringar till teknikens senaste rön för att bevara funktionsförmågan och tjänstens säkerhet) eller ändringar i rättsskipningen eller lagstiftningen. Vid eventuella ändringar och/eller kompletteringar som påverkar den befintliga avtalsrelationen med användaren kommer Lidl att skicka den ändrade versionen av användningsvillkoren med tydlig märkning av ändringarna till de (registrerade) användarna via den vid registreringen uppgivna e-postadressen. Om användaren inte inom fyra veckor från mottagandet motsätter sig de ändrade och/eller kompletterade ändringsvillkoren och fortsätter att använda tjänsten efter utgången av invändningsperioden träder ändringarna i och med slutet av invändningsperioden i kraft. Om användaren motsätter sig fortsätts avtalet enligt de föregående villkoren. Lidl kommer att informera användaren om sin rätt att motsätta sig, hur det skall göras och om följderna av att inte motsätta sig. Lidl kommer genom den förestående processen inte genomföra ändringar som väsentligt påverkar den avtalsmässiga jämvikten mellan tjänsten och den för tjänsten erforderliga motprestationen om sådan finns. Användaren har rätten att säga upp tjänsten om den inte vill nyttja tjänsten inom ramen för de ändrade och/eller kompletterade användningsvillkoren. Det är användarens skyldighet att alltid hålla sin e-postadress aktuell.

2.  Avtalets föremål

 2.1 Avtalets föremål är tillhandahållandet av appen i den respektive tillhandahållna versionen. Lidl har inget ansvar för uppgradering eller aktualisering av appen. 

 2.2 Användaren är medveten om att användningen av vissa av appens funktioner kräver en fungerande datalänk till den mobila terminalen. För att undvika onödiga anslutningskostnader rekommenderas användaren att bara använda appen via en WLAN-anslutning eller data-flatrate. 

2.3 Appen kan användas på mobiltelefoner för styrning av Lidl Smart Home apparater. Appen kan laddas ned från en App Store (Apple Store eller Google Play) till en mobil terminal (Smartphone) för att via den mobila terminalen styra Lidl Smart Home apparater. Apparaten som skall styras skall finnas inom avtalsområdet, dvs. Sverige. 

 2.4  Användaren äger inte rätten att upprätthålla appen eller enskilda tjänster i den vid avtalats slutande gällande versionen. Lidl förbehåller sig rätten att ställa in tjänsten eller delar därav om det visar sig vara påbjuden av tekniska och/eller ekonomiska skäl. 

 2.5  Lidl kan inte garantera att den erbjudna appen kommer att fungera när som helst utan avbrott snabbt, säker och utan fel eller fördröjningar. Användaren accepterar att appen ibland inte kan nås oberoende om anledningen är force majeure eller tekniska förhållanden, störningar eller ändringar och oberoende om anledningen förorsakas av Lidl eller tredje part. 

 3. Registrering, slutande av avtalet

 3.1 Appens användning kräver en registrering av respektive användare. Den erforderliga registreringen genomförs via appen när den har laddats ned. Appen får bara användas för privatbruk, ingen professionell användning tillåts.

3.2  Behörig för registrering är användare som vid användningen av appen har fyllt 18 år, har full rättshandlingsförmåga eller - vid begränsad rättshandlingsförmåga - har sin lagliga företrädares medgivande. I och med registreringen deklarerar användaren uttryckligen att den är myndig och har full rättshandlingsförmåga resp. om den inte är myndig har sin lagliga företrädares medgivande.

 3.3 När en användare registrerar sig via appen och överför därmed sina registreringsuppgifter innebär detta ett erbjudande om att sluta ett användningsavtal. Användaren är skyldig att lämna sanningsenliga, exakta, aktuella och fullständiga uppgifter enligt den tillhandahållna registreringsblanketten. Lidl äger rätten att kontrollera användarens person och att avvisa erbjudandet om att sluta ett användningsavtal utan att ange några skäl. Efter registreringen, där användaren bestämmer ett lösenord, får denne en bekräftelse av registreringen via e-posten. Registreringen avslutas genom aktivering av länken i e-postmeddelandet. Utskick av e-postmeddelandet skall anses som accepterande av erbjudandet om att sluta ett avtal. I detta e-postmeddelande får användaren användningsvillkoren i textform och dessa sparas även av Lidl. 

 3.4  Efter registreringen skapar Lidl åt användaren ett medlemskonto för styrning av Lidl Smart Home apparater. 

 3.5 Medlemskonton kan inte överlåtas eller ärvas. 

 4. Inloggningsinformationer och lösenord

 4.1  Användaren skall hålla sitt lösenord hemligt och att omgående informera Lidl via brev eller e-post om obehöriga tredje har fått kännedom om användarens lösenord. Användaren ansvarar för alla handlingar som tredje part utför under användande av dennes lösenord om användaren har ett medansvar.

 4.2  Användaren informerar Lidl omgående om all obehörig användning av lösenordet eller medlemskontot samt allt annat brott mot säkerhetsföreskrifterna och ansvarar gentemot Lidl för allt missbruk av medlemskontot som användaren är ansvarig till.

 5.  Beviljande av rättigheter

 5.1 Användarens får under avtalets löptid den inte exklusiva, inte överförbara och inte underlicensierbara rätten att använda appen endast för sin avsedda användning enligt dessa villkor. Användaren äger inte rätten att förändra, anpassa, översätta eller på annat sätt bearbeta eller till annan programvara ansluta appen. Ytterligare har användaren inte rätten att kopiera, sprida eller på annat sätt överföra appen till tredje part (inklusive uthyrning). Bestämmelserna enligt upphovsrätten berörs inte. 

 5.2 Om inga andra användningsvillkor tillämpas gäller bestämmelserna i punkt 5.1 på motsvarande sätt för vidareutvecklingar av appen i form av upgrades eller updates samt andra funktionsutvidgningar som tillhandahålls via den store där appen först laddades ned ifrån (Apple Store, Google Play). 

 6.  Användarens skyldigheter att medverka

 6.1 Förutsättning för användning av appen är innehav av en kompatibel Lidl Smart Home apparat. En översikt över alla registrerade apparater finns under [foga in domänen]. Användaren ansvarar för installation och anslutning av Smart Home apparaten till hemmets nätverk. 

 6.2 Ytterligare förutsättningar för appens funktion (t.ex. stödda operativsystem och terminaler) finns i appens beskrivning på App Store. 

 6.3 Appens funktionsförmåga och funktionssäkerhet i samband med de apparater som skall styras kan bara säkerställas genom regelbunden installation av de tillhandahållna uppdates. Användaren ansvarar, om inte installationen är otillbörlig, för omgående installation av de tillhandahållna uppdates för att bevara appens funktion. 

 7. Avtalstid och uppsägning

 7.1 Avtalet sluts på obestämd tid och kan när som helst sägas upp av användaren och av Lidl. Inom ramen av administrationen av sin MyLidl-Account kan användaren när som helst radera sitt kontor och därmed säga upp användningsavtalet.

 7.2 Parternas rätt till extraordinär uppsägning av avtalet av en viktig anledning berörs inte.

 8. Innehåll, immateriell äganderätt

De i appen tillgängliga innehåll skyddas till Lidls eller tredje parts förmån av upphovs- och/eller varumärkesrätten eller av andra skyddsrättigheter. Samtliga av Lidl tillhandahållna innehåll och i de prenumererade aktualiseringarna offentliggjorda innehåll och texter, i synnerhet layout, design, bilder, illustrationer och annan information (i det följande betecknad som ”innehåll”) ägs av Lidl eller av tredje part och skyddas av upphovsrätten samt ytterligare juridiska bestämmelserna för skyddet av immateriella rättigheter. Med förbehåll för bindande lagföreskrifter är det därför inte tillåtet att helt eller i delar mångfaldiga, sprida, offentliggöra, överlåta, förändra eller bearbeta, lagra, överföra dessa innehåll, skapa av dessa härstammande verk eller tillåta att tredje part nyttjar dessa innehåll. Utan Lidls medgivande är det inte tillåtet att använda innehållet för offentliggörandet eller överlämnandet av reklam och annat försäljningsfrämjande material eller att få tredje part att använda resp. nyttja vissa varor eller tjänster. Det är även inte tillåtet att använda dessa innehåll eller delar därav för all slags kommersiella ändamål i synnerhet att sälja de vidare, imitera de, mångfaldiga eller sprida de för kommersiella ändamål. Det är även inte tillåtet att använda innehållet för några rättsvidriga handlingar.

 9. Garanti och ansvar för gratis programvara

9.1  Lidls ansvarar gentemot användaren för materiella och juridiska brister oberoende av vilken rättslig grund begränsas till fall där Lidl har dolt de materiella och juridiska bristerna med ont uppsåt. 

9.2 I övrigt omfattar Lidls ansvar mot användaren endast skador som är beroende på ett uppsåtligt och grovt vårdslöst brott mot Lidls ansvarsskyldigheter eller fel eller försummelser som påverkar liv, lem eller hälsan. Lidls eventuellt föreliggande ansvar enligt konsumentskyddslagen berörs inte.

 10. Brott mot användningsvillkoren

 10.1 Användaren åtar sig att endast använda appen för ändamål som täcks av de föreliggande användningsvillkoren och andra juridiska föreskrifter och inte inkräktar på tredje parts rättigheter. 

 10.2 I fall där användaren ger tredje part möjligheten att använda appen via sin mobilterminal skall denne som del av sin aktsamhetsskyldighet upplysa dessa om användningsvillkoren och på lämpligt sätt kontrollera detta. 

 10.3 Lidl förbehåller sig rätten att spärra tillgången till appen i fall där användaren bryter i icke försumbart omfång mot sina skyldigheter enligt användningsvillkoren. 

 11. Allmänna bestämmelser

11.1 För den totala juridiska relationen mellan användaren och Lidl gäller jurisdiktionen i Förbundsrepubliken Tyskland med uteslutande av den tyska kollisionslagstiftningen samt FN-konsumentskyddet.

 11.2 I fall där vissa bestämmelser i användningsvillkoren blir overksamma påverkas verksamheten av de övriga bestämmelserna inte. 

 11.3 Lidl deltar inte i tvistelösningsprocesser i förlikningsgremier.

 

Version: 02 / 2020