Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de Lidl Home App van Lidl Stiftung & Co. KG

 


 1. Aanbieder en toepassingsgebied

 1.1 Lidl Stiftung & Co. KG (hierna “Lidl”) biedt onder de naam Lidl Home een app (hierna “App”) aan voor mobiele telefoons met besturingsystemen iOS en Android voor de sturing van Lidl Smart Home-toestellen. Deze telemediadienst biedt Lidl uitsluitend op basis van deze gebruiksvoorwaarden aan. 

 1.2 Deze gebruiksvoorwaarden omvatten alle diensten die nu of in de toekomst via de App kunnen worden gebruikt. De huishoudtoestellen die via de App kunnen worden gestuurd, vallen niet onder de onderhavige gebruiksvoorwaarden; in dit opzicht zijn de gebruiksaanwijzingen of bijzondere gebruiksvoorwaarden van toepassing. 

 1.3 Lidl houdt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen en/of aan te vullen met inachtneming van een kennisgevingstermijn van 4 weken. Lidl voert deze wijzigingen alleen om zeer ernstige redenen uit, vooral op grond van nieuwe technische ontwikkelingen (verbetering en uitbreiding van bestaande functies, aanpassingen aan de stand van de techniek voor het behoud van de functionaliteit en veiligheid van de dienst) of wijzigingen van de rechtspraak of wetgeving. In het geval van wijzigingen en/of aanvullingen die gevolgen hebben voor de bestaande contractuele relatie met de gebruiker, stuurt Lidl de tekst van de gebruiksvoorwaarden met duidelijke verwijzing naar de gewijzigde delen naar de (geregistreerde) gebruiker op het bij de registratie aangegeven e-mailadres. Indien de gebruiker niet binnen vier weken na ontvangst bezwaar maakt tegen de gewijzigde en/of aangevulde tekst van de gebruiksvoorwaarden en de dienst ook na afloop van deze termijn verder gebruikt, zijn de wijzigingen na het verstrijken van de termijn van kracht. In het geval van een bezwaar wordt de overeenkomst onder de tot dan toe geldende voorwaarden voortgezet. Lidl herinnert de gebruiker in de kennisgeving van de wijziging aan zijn recht van bezwaar, de modaliteiten om dit recht uit te oefenen en op de gevolgen als de gebruiker geen gebruik maakt van dit recht. Lidl brengt in het kader van bovenstaande procedure geen wijzigingen aan die het contractuele evenwicht tussen de dienst en de geleverde tegenprestatie, indien van toepassing, sterk beïnvloeden. De gebruiker heeft het recht de dienst op te zeggen, indien hij de dienst niet onder de gewijzigde en/of aangevulde gebruiksvoorwaarden wil gebruiken. De gebruiker is verplicht zijn e-mailadres altijd actueel te houden.

2.  Voorwerp van de overeenkomst

 2.1 Voorwerp van de overeenkomst is het ter beschikking stellen van de App in de relevante ter beschikking gestelde versie. Lidl is niet verplicht om de App te upgraden of te updaten. 

 2.2 De gebruiker is zich ervan bewust dat voor het gebruik van bepaalde functies van de App een werkende dataverbinding op het mobiele eindapparaat vereist is. Om onnodige datakosten te voorkomen is het aanbevolen om de App alleen met een wifi-verbinding of een flatrate mobiel internet te gebruiken. 

2.3 Met de App kunt u met uw mobiele telefoon de Lidl Smart Home-toestellen sturen. De App kan via een appstore (Apple Store of Google Play) op een mobiel eindapparaat (smartphone) gedownload worden, om zo Lidl Smart Home-toestellen via uw mobiel eindapparaat te sturen. Het te sturen toestel moet zich binnen het contractgebied, daarom Nederland, bevinden. 

 2.4  De gebruiker heeft geen recht op instandhouding van de App of afzonderlijke diensten die in de App beschikbaar zijn bij het afsluiten van de overeenkomst. Lidl houdt zich het recht voor de diensten of delen ervan stop te zetten, voor zover dit om technische en/of economische redenen aangewezen is. 

 2.5  Lidl kan niet garanderen dat de aangeboden App op elk moment zonder onderbreking op het juiste moment, veilig en foutloos of zonder vertragingen ter beschikking zal staan. De gebruiker aanvaardt dat de App tijdelijk niet bereikbaar kan zijn, omwille van overmacht of technische gebeurtenissen, storingen of wijzigingen, al dan niet door Lidl of derden veroorzaakt. 

 3. Registratie, afsluiten van de overeenkomst

 3.1 Elke gebruiker moet zich registreren om de App te kunnen gebruiken. De noodzakelijke registratie gebeurt in de App nadat deze gedownload werd. Het gebruik van de App is beperkt tot particulier huishoudelijk gebruik; commercieel gebruik is niet toegelaten.

3.2  Alleen gebruikers die op het moment van het gebruik 18 jaar zijn, handelingsbekwaam zijn of – bij beperkte handelingsbekwaamheid, in het bijzonder minderjarigen – met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger handelen, zijn gerechtigd om te registreren.  Met de registratie verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat hij meerderjarig en handelsbekwaam is of, indien hij minderjarig is, de toestemming heeft van een wettelijke vertegenwoordiger.

 3.3 Indien de gebruiker zich via de App registreert en zo zijn registratiegegevens aan Lidl verstrekt, vormt dit een aanbod voor het afsluiten van een gebruiksovereenkomst. De gebruiker is verplicht waarheidsgetrouwe, juiste, actuele en volledige gegevens te verstrekken via het ter beschikking gestelde registratieformulier. Lidl heeft het recht om de gegevens van de gebruiker te controleren en de aanvaarding van het aanbod zonder motivering te weigeren. Na de registratie, waarbij de gebruiker een wachtwoord aanmaakt, krijgt hij een registratiebevestiging per e-mail. De registratie is afgerond na de activering van de link in deze e-mail. De toezending van deze e-mail geldt als aanvaarding van het aanbod voor het afsluiten van een gebruiksovereenkomst. In de e-mail worden aan de gebruiker de schriftelijke gebruiksvoorwaarden gestuurd en bovendien ook door Lidl bewaard. 

 3.4  Na de registratie maakt Lidl voor de gebruiker een account aan waarmee de gebruiker de Lidl Smart Home-toestellen kan sturen. 

 3.5 De account is niet overdraagbaar of overerfbaar. 

 4. Inloggegevens en wachtwoorden

 4.1  De gebruiker is verplicht zijn wachtwoord geheim te houden en Lidl onmiddellijk schriftelijk of per e-mail te informeren indien het wachtwoord bekend geworden is bij onbevoegde derden.  De gebruiker is verantwoordelijk voor alle daden van derden met gebruikmaking van zijn wachtwoord, voor zover de gebruiker in dit verband schuld treft.

 4.2  De gebruiker informeert Lidl onmiddellijk over elk oneigenlijk gebruik van het wachtwoord of de account en over elke andere schending van de veiligheidsvoorschriften, en is aansprakelijk tegenover Lidl voor elk door de gebruiker veroorzaakt misbruik van de account.

 5.  Toekenning van rechten

 5.1 De gebruiker ontvangt voor de duur van de overeenkomst het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht om de App te gebruiken, uitsluitend met het oog op het juiste gebruik overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden. De gebruiker mag de App niet veranderen, aanpassen, vertalen of op enige andere manier bewerken of met een andere software verbinden. Bovendien mag de gebruiker de App niet kopiëren, verspreiden of op een andere manier aan derden ter beschikking stellen (met inbegrip van verhuur). Dit laat de bepalingen van §§ 69d, 69e van het Urheberrechtsgesetz (de Duitse wet op auteursrecht “UrhG”) onverlet. 

 5.2 Voor zover geen bijzondere gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, gelden de bepalingen van punt 5.1 voor verdere ontwikkelingen van de App in de vorm van upgrades en updates en andere uitbreidingen van de functionaliteit, die ter beschikking gesteld worden via de appstore waarvan de eerste download gebeurd is (Apple Store, Google Play). 

 6.  Medewerkingsplicht van de gebruiker

 6.1 Voorwaarde voor het gebruik van de App is het bezit van een compatibel Lidl Smart Home-toestel. Een overzicht van de opgenomen toestellen kunt u vinden op  [domein invoegen]. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de correcte installatie en de aansluiting van het Smart Home-toestel op het thuisnetwerk. 

 6.2 Aanvullende technische voorwaarden van de App (bijv. Ondersteunde besturingssystemen en eindapparatuur) kunt u terugvinden in de beschrijving van de App in de appstore. 

 6.3 De functionaliteit en goede werking van de App in combinatie met de aan te sturen toestellen kan alleen gewaarborgd worden bij een systematische installatie van de updates die ter beschikking gesteld worden. De gebruiker is verplicht de ter beschikking gestelde updates van de App onmiddellijk te installeren om het functioneren van de App te handhaven, voor zover de installatie aanvaardbaar is. 

 7. Looptijd en opzegging

 7.1 De gebruiksovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd afgesloten en kan op elk moment door de gebruiker en door Lidl opgezegd worden. De gebruiker kan in het kader van het beheer van zijn MyLidl-account op elk moment zijn gebruikersaccount wissen en daarmee zijn gebruikersovereenkomst opzeggen.

 7.2 Dit laat het recht van beide partijen op een buitengewone opzegging wegens dringende redenen onverlet.

 8. Inhoud, intellectuele eigendom

De inhouden die in de App beschikbaar zijn, zijn ten gunste van Lidl of derden auteurs- en/of merkenrechtelijk of door andere eigendomsrechten beschermd. Alle in de door Lidl beschikbaar gemaakte inhoud en in de geabonneerde updates gepubliceerde inhouden en teksten, vooral ook lay-outs, ontwerpen, foto’s, illustraties en andere informatie (hierna algemeen “Inhoud”) zijn eigendom van Lidl of derden en zijn beschermd door het auteursrecht en in voorkomend geval door andere wettelijke bepalingen ter bescherming van intellectueel eigendom. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen is het daarom niet toegelaten deze Inhoud helemaal of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden, te publiceren, door te geven, te wijzigen of te bewerken, te bewaren, over te dragen, afgeleid werk tot stand te brengen of derden het gebruik van de Inhoud te verlenen. Zonder goedkeuring van Lidl is het niet toegelaten de Inhoud voor publicatie of verspreiding van promotiemateriaal of ander verkoopbevorderend materiaal te gebruiken of derden tot het gebruik van of de toegang tot bepaalde goederen of diensten aan te zetten. Niet toegelaten is ook het gebruik van Inhoud of delen ervan voor commerciële doeleinden, ongeacht de aard, in het bijzonder de Inhoud door te verkopen, na te bootsen, voor commerciële doeleinden te reproduceren of te verspreiden. Niet toegelaten is ook het gebruik van de Inhoud ten behoeve van illegale activiteiten.

 9. Garantie en aansprakelijkheid voor gratis software

9.1  Lidl is uitsluitend jegens de gebruiker aansprakelijk voor materiële en juridische tekortkomingen, ongeacht de rechtsgrond, voor zover Lidl de materiële en juridische tekortkomingen te kwader trouw verborgen heeft gehouden. 

9.2 Voorts is Lidl jegens de gebruiker alleen aansprakelijk voor tekortkomingen die berusten op een opzettelijke of door grove nalatigheid veroorzaakte schending van de contractuele verplichtingen door Lidl, of op een verwijtbare schending van het leven, het lichaam of de gezondheid. Dit laat een eventuele aansprakelijkheid van Lidl volgens de wet inzake productaansprakelijkheid onverlet.

 10. Schending van de gebruiksvoorwaarden

 10.1 De gebruiker verplicht zich tegenover Lidl om de App alleen te gebruiken voor doeleinden die onderhavige gebruiksvoorwaarden of de geldende wetgeving niet schenden of de rechten van derden niet schaden. 

 10.2 Indien de gebruiker derden toegang geeft tot het gebruik van de App op zijn mobiel eindapparaat, moet hij hen als onderdeel van zijn zorgvuldigheidsplicht op de gebruiksvoorwaarden wijzen en de naleving ervan voldoende controleren. 

 10.3 Lidl behoudt zich het recht voor om de toegang tot de App te blokkeren indien de gebruiker in belangrijke mate zijn plichten uit de gebruiksvoorwaarden schendt. 

 11. Algemene bepalingen

11.1 Voor de algemene rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en Lidl met betrekking tot het gebruik van de App en met betrekking tot de afgesloten gebruiksovereenkomst geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Duitse conflictenrecht en het VN-kooprecht.

 11.2 Indien afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

 11.3 Lidl neemt niet aan geschillenbeslechtingsprocedures van bemiddelingsorganen deel.

 

Status: 02/2020