Brugsbetingelser for brugen af Lidl Stiftung & Co. KG’s Lidl Home app

 


 1. Udbyder og anvendelsesområde

 1.1 Lidl Stiftung & Co. KG (efterfølgende kaldet ”Lidl”) tilbyder under navnet Lidl Home en applikation (efterfølgende kaldet ”app”) til mobiltelefoner til styring af Lidl Smart Home enheder, som bruges med operativsystemerne iOS samt Android. Lidl tilbyder udelukkende denne telemedietjeneste på grundlag af nærværende brugsbetingelser. 

 1.2 Disse brugsbetingelser omfatter samtlige tilbud, som allerede nu eller fremadrettet kan benyttes via app’en. Husholdningsapparater, som kan styres via app’en, er ikke underlagt nærværende brugsbetingelser; for så vidt finder brugsanvisningerne eller særlige brugsbetingelser anvendelse. 

 1.3 Lidl forbeholder sig retten til at foretage ændringer eller tilføjelser til disse brugsbetingelser til enhver tid under overholdelse af en bekendtgørelsesfrist på 4 uger. Lidl vil kun gennemføre ændringer af vægtige grunde, især på grund af nye tekniske udviklinger (forbedring og udvidelse af eksisterende funktioner, tilpasninger til teknikkens stade med henblik på en bevarelse af tjenestens funktion og sikkerhed) eller ændringer i retspraksis eller lovgivningen. I tilfælde af ændringer og/eller tilføjelser, som påvirker det eksisterende kontraktforhold med brugeren, vil Lidl sende (den registrerede) bruger den ændrede version af brugsbetingelserne med tydelig fremhævelse af ændringerne til den ved registreringen angivne e-mail-adresse. Såfremt brugeren ikke gør indsigelse mod den ændrede og/eller tilføjede version af brugsbetingelserne senest 4 uger efter deres modtagelse og fortsætter med at gøre brug af tilbuddet efter udløb af indsigelsesfristen, gælder ændringerne fra og med fristens udløb som aftalt. I tilfælde af en indsigelse fortsættes kontrakten til de hidtidige betingelser. Lidl vil i sin ændringsmeddelelse gøre brugeren opmærksom på dennes indsigelsesret, vilkår for udøvelsen og konsekvenserne for manglende udøvelse. Lidl vil i forbindelse med ovenstående procedure ikke foretage ændringer, som påvirker den kontraktmæssige ligevægt mellem tilbuddet og den herfor pålagte modydelse – om nogen – væsentligt. Brugeren er berettiget til at opsige tilbuddet, såfremt han/hun ikke ønsker at gøre brug af tjenesten under anvendelse af de ændrede og/eller tilføjede brugsbetingelser. Brugeren er forpligtet til hele tiden at holde sin E-mail-adresse opdateret.

2.  Kontraktens genstand

 2.1 Kontraktens genstand er leveringen af app’en i sin til enhver tid udbudte form. Lidl er på ingen måde forpligtet til at opgradere eller opdatere app’en. 

 2.2 Brugeren er bevidst om, at brugen af bestemte funktioner i app’en forudsætter en eksisterende dataforbindelse af den mobile terminal. For at undgå, at der opstår unødige forbindelsesomkostninger, anbefales brugeren kun at bruge app’en, når der forefindes en WIFI-forbindelse eller frit dataforbrug. 

2.3 App’en kan benyttes til mobiltelefoner til styring af Lidl Smart Home enheder. App’en kan downloades via en app store (Apple Store eller Google Play) på en mobil terminal (smartphone) for at styre Lidl Smart Home enheder via den mobile terminal. Den enhed, som skal styres, skal befinde sig inden for kontraktområdet og dermed Danmark. 

 2.4  Brugeren har ikke krav på at opretholde app’en eller enkelte tilbud i den ved kontraktens indgåelse foreliggende version. Lidl forbeholder sig retten til at indstille tilbuddet eller dele heraf, for så vidt tekniske og/eller økonomiske årsager nødvendiggør dette. 

 2.5  Lidl kan ikke garantere, at den udbudte app til enhver tid og uden afbrydelse vil stå til rådighed aktuel, sikker samt uden fejl eller forsinkelser. Brugeren accepterer, at app’en midlertidigt kan være utilgængelig, uanset om dette skyldes force majeure eller tekniske forhold, fejl eller ændringer, uanset om disse er foranlediget af Lidl eller tredjemand. 

 3. Registrering, kontraktindgåelse

 3.1 Brugen af app’en forudsætter, at den pågældende bruger registrerer sig. Den hertil fornødne registrering kan foretages via app’en efter dennes download. Brugen af app’en er begrænset til privat husholdningsbrug; en kommerciel brug er ikke tilladt.

3.2  Kun de brugere er registreringsberettigede, som på tidspunktet for brugen er fyldt 18 år, har en ubegrænset retsevne eller – ved personer med begrænset retsevne, herunder især mindreårige – handler med deres legale værgers accept. Med sin registrering erklærer brugeren udtrykkeligt, at han/hun er fyldt 18 år, hhv. har en ubegrænset retsevne og i tilfælde af mindreårige har deres legale værgers accept.

 3.3 Når brugeren registrerer sig via app’en og dermed sender Lidl sine registreringsdata, udgør dette et tilbud om indgåelse af brugskontrakten. Brugeren er forpligtet til at afgive sandfærdige, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger i henhold til den registreringsformular, som stilles til rådighed. Lidl har ret til at kontrollere brugerens person og afvise at acceptere tilbuddet uden begrundelse. Efter registreringen, hvor brugeren vælger et password, modtager brugeren via E-mail et bekræftelse på sin registrering. Registreringen er afsluttet via aktivering af linket i denne E-mail. Forsendelsen af denne E-mail indeholder accepten af tilbuddet om indgåelse af brugskontrakten. Nærværende brugsbetingelser sendes i tekstform til brugeren i E-mailen og gemmes desuden af Lidl. 

 3.4  Efter registreringen opretter Lidle en medlemskonto til brugeren, via hvilken brugeren kan foretage styringen af Lidl Smart Home enheder. 

 3.5 Medlemskontoen kan hverken overdrages eller arves. 

 4. Adgangsdata og passwords

 4.1  Brugeren forpligter sig til at holde passwordet hemmeligt og til straks at informere Lidl skriftligt eller via E-mail, hvis uberettigede tredjeparter har fået kendskab til brugerens password. Brugeren er ansvarlig for alle handlinger, som tredjeparter foretager ved brug af dennes password, såfremt brugeren har handlet culpøst.

 4.2  Brugeren informerer straks Lidl om enhver misbrug af passwordet eller medlemskontoen samt om enhver anden misligholdelse af sikkerhedsforskrifterne og hæfter over for Lidl for misbrug af medlemskontoen, som brugeren er skyld i.

 5.  Tildeling af rettigheder

 5.1 Brugeren får i kontraktens løbetid tildelt den ikke-eksklusive, ikke-overførbare, ikke-sublicenserbare ret til udelukkende at bruge app’en med henblik på dens forsvarlige brug i henhold til nærværende betingelser. Brugeren må ikke forandre, tilpasse, oversætte eller redigere app’en i nogen som helst form eller forbinde den med en anden software. Desuden er det forbudt for brugeren at kopiere, fordele eller på anden vis stille app’en til rådighed for tredjemand (herunder udlejning). Bestemmelserne i §§ 69d, 69e i den tyske ophavslov (UrhG) berøres ikke heraf. 

 5.2 For så vidt ingen særlige brugsbetingelser finder anvendelse, gælder bestemmelserne i nr. 5.1 tilsvarende for app’ens videreudviklinger i form af opgraderinger og opdateringer samt øvrige funktionsudvidelser, som stilles til rådighed via førstekøbets store (Apple Store, Google Play). 

 6.  Brugerens samarbejdspligter

 6.1 Brugen af app’en forudsætter, at brugeren har en kompatibel Lidl Smart Home enhed. En oversigt over de registrerede enheder kan findes på [Indsæt domæne]. Brugeren er selv ansvarlig for den korrekte installation og tilslutning af Smart Home enhederne til hjemnetværket. 

 6.2 Yderligere tekniske forudsætninger for app’en (f.eks. understøttede operativsystemer og mobile terminaler) fremgår af app’ens beskrivelse i App Store. 

 6.3 App'ens funktion og funktionssikkerhed i forbindelse med de enheder, som skal styres, kan kun sikres ved regelmæssig installation af de opdateringer, som stilles til rådighed. Brugeren er forpligtet til at installere app’ens opdateringer, som stilles til rådighed, for at bevare app’ens funktion, såfremt installationen ikke er urimelig. 

 7. Løbetid og opsigelse

 7.1 Brugskontrakten indgås på ubestemt tid og kan til enhver tid opsiges af brugeren og af Lidl. Brugeren kan i forbindelse med administrationen af sin MyLidl-konto til enhver tid foretage en sletning af sin brugerkonto og dermed opsige brugerkontrakten.

 7.2 Parternes ret til at opsige kontrakten ekstraordinært af en vigtig grund berøres ikke heraf.

 8. Indhold, intellektuel ejendomsret 

De tilgængelige indhold i app’en er til fordel for Lidl eller tredjeparter beskyttet ved ophavs- og/eller varemærkeret eller ved øvrige ejendomsrettigheder. Samtlige indhold og tekster i de af Lidl overladte indhold og abonnerede opdateringer, herunder især layouts, designs, billeder, illustrationer og øvrige informationer (i det følgende til sammen kaldet ”indhold”) er Lidl’s eller tredjeparters ejendom og er underlagt ophavsretten samt evt. øvrige retlige bestemmelser til beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Under forbehold for ufravigelige lovbestemmelser er det derfor ikke tilladt at mangfoldiggøre, distribuere, offentliggøre, videregive, forandre eller redigere, gemme eller overføre disse indhold helt eller delvist, skabe heraf afledte værker eller give tredjeparter lov til at bruge indholdene. Det er ikke tilladt uden Lidl’s samtykke at benytte indholdene til offentliggørelse eller videregivelse af reklame- eller andre salgsfremmende materialer eller foranledige tredjeparter til at benytte eller anvende bestemte varer eller tjenesteydelser. Det er ligeledes forbudt at bruge indhold eller dele heraf til kommercielle formål, uanset hvilken type, herunder især at videresælge dem, efterligne dem, mangfoldige eller distribuere dem til kommercielle formål. På samme vis er det forbudt at bruge indholdet med henblik på retsstridige handlinger.

 9. Garanti og ansvar for gratis software

9.1  Lidl hæfter over for kunden for materielle mangler og retsmangler, uanset af hvilken retlige grunde, kun for så vidt Lidl har fortiet den materielle mangel eller retsmanglen svigagtigt. 

9.2 I øvrigt hæfter Lidl over for brugeren kun for skader, som beror på en forsætlig eller groft uagtsom misligholdelse af kontraktlige forpligtelser fra Lidl’s side eller på en culpøs misligholdelse af liv, lemmer og helbred. Lidl's eventuelle ansvar i henhold til produktansvarsloven berøres ikke heraf.

 10. Misligholdelse af brugsbetingelserne

 10.1 Brugeren forpligter sig over for Lidl til kun at benytte app’en til formål, som ikke misligholder de nærværende brugsbetingelser eller de gældende retsregler eller tredjeparters rettigheder. 

 10.2 Såfremt brugeren muliggør tredjeparter at benytte app’en via sin mobile terminal, skal han/hun som et led i hans/hendes omsorgspligt gøre dem opmærksomme på brugsbetingelserne og kontrolleres disses overholdelse. 

 10.3 Lidl forbeholder sig retten til at spærre adgangen til app’en, såfremt brugeren misligholder sine pligter, som påhviler ham/hende på baggrund af brugsbetingelserne. 

 11. Generelle bestemmelser

11.1 For samtlige retsforhold mellem brugeren og Lidl i forhold til brugen af app’en samt i forhold til den indgåede brugskontrakt gælder Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning under udelukkelse af princippet om positiv lovvalgsret samt den internationale købelov.

 11.2 Såfremt enkelte bestemmelser i nærværende brugsbetingelser bliver ugyldige, berøres de øvrige bestemmelsers gyldighed ikke heraf. 

 11.3 Lidl deltager ikke i tvistbilæggelsesprocedurer ved forbrugermæglingsorganer.

 

Version: 02/2020