Bepalingen inzake privacybescherming van de Lidl shopping app

Hartelijk dank voor het gebruik van onze Lidl shopping app (hierna: App). Om gebruik te kunnen maken van deze app hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig. Wij vinden het uiteraard belangrijk dat deze gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. In deze privacyverklaring lees hoe wij met jouw persoonsgegevens om gaan. Jouw persoonsgegevens worden door Lidl Nederland GmbH in overeenstemming met de (privacy) wetgeving verwerkt.

Wat doen we met jouw gegevens, wat is hiervoor de wettelijke basis en hoe lang worden deze bewaard?

Wanneer je gebruik maakt van onze App, worden door ons persoonsgegevens verwerkt. We doen dat onder andere om de App goed te laten functioneren, hem te ondersteunen, hem veilig te houden en om hem beter te maken. Onze App kan links bevatten naar websites van Lidl of van derden. Wij raden je aan om de privacy verklaring van de betreffende website(s) te raadplegen voor informatie over de wijze waarop er wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Deze privacy verklaring is enkel van toepassing op gegevens die worden verzameld ten behoeve van onze App.
Wij verwerken de volgende categorieën gegevens van jou:

1. Gegevens die nodig zijn voor een veilig en optimaal gebruik van de App;
2. Gegevens die door ons worden verzameld voor analyse- en marketingdoeleinden;
3. Gegevens die nodig zijn als je gebruik wilt maken van bepaalde functionaliteiten op jouw mobiele apparaat (telefoon of tablet), zoals bijvoorbeeld ‘filialen zoeken’;

Hieronder vind je een toelichting op elk van de categorieën.

1. Gegevens die nodig zijn voor een veilig en optimaal gebruik van onze App
Om eventuele fouten in onze App te kunnen analyseren en op te lossen, onze systemen te beschermen en misbruik van onze App te voorkomen, gebruiken wij de volgende gegevens
• het mobiele apparaat (telefoon of tablet) waarmee je onze App start;
• het IP-adres van jouw mobiele apparaat;
• datum en tijdstip waarop de App wordt gebruikt;
• jouw  aanvraag;
• de http-antwoordcode;
• de verzonden hoeveelheid gegevens en;
• de gebruikte app-versie.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om eventuele fouten in onze App op te lossen en onze systemen te beschermen. De gegevens worden opgeslagen gedurende veertien dagen en daarna automatisch gewist.

2. Gegevens die nodig zijn voor analyse- en marketingdoeleinden
Om (het gebruik van) de functies van onze App te analyseren en ons aanbod beter onder de aandacht te brengen maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics, Adjust en Accengage.

Google Analytics: Wij maken gebruik van Google Analytics, een dienst van Google LLC (“Google”) om te analyseren hoe onze App gebruikt wordt. Google verwerkt daarbij de volgende gegevens:
het mobiele apparaat waarmee je onze App start;
• type en versie browser;
• het gebruikte besturingssysteem;
• IP-adres;
• De dag en het tijdstip van het serververzoek.

De informatie wordt door Google gebruikt om in onze opdracht;
• het gebruik van onze App te evalueren;
• rapportages te maken over het gebruik van de app en;
• om andere met het gebruik verbonden diensten te verlenen. Lidl heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google voor de verwerking van deze gegevens. Dat houdt in dat de gegevens door Google conform de Nederlandse wet worden verwerkt. Google zal in geen geval jouw IP-adres koppelen aan andere gegevens van Google.

De wettelijke basis voor het verzamelen en doorsturen van deze gegevens aan Google is ons gerechtvaardigd belang om het gebruik van onze App te evalueren, deze te verbeteren en onder de aandacht brengen. IP-adressen worden door Google gepseudonimiseerd door jouw IP-adres te verkorten door middel van weglating van het laatste octet (zogenaamd IP-masking).  Wil je niet dat gepseudonimiseerde data met betrekking tot jouw gebruik van onze App aan Google worden gestuurd? Dan kan jij je hiervoor afmelden met behulp van de button ‘tracking: Google Analytics’ in de menuoptie ‘Juridische mededelingen (legal notices)’ onder ‘Google Analytics’.

Adjust: wij maken voor onze App ook gebruik van een analyse-tool  Adjust, een product van het bedrijf Adjust GmbH.  Wanneer je onze App installeert, slaat Adjust gegevens over het gebruik van de app op. Dit helpt ons begrijpen hoe je onze App gebruikt en onze reclame-acties te verbeteren. Voor deze analyse gebruikt Adjust:
• IDFA (Identifier for Advertising = reclame-identificator bij iOS-apparaten) of de Android-reclame-ID;
• het IP-/ MAC-adres;
• de HTTP-header en
• een aantal gegevens van je apparaat zoals het tijdstip van gebruik, land, taal, lokale instellingen, besturingssysteem en besturingsversie en de app-versie). 

Voordat deze gegevens door ons of door Adjust gebruikt worden, worden deze geanonimiseerd ofwel gepseudonimiseerd, waardoor deze niet direct meer te herleiden zijn tot jou. De wettelijke basis voor het verzamelen en doorsturen van deze gegevens aan Adjust is ons gerechtvaardigd belang om de App en onze reclame-acties te verbeteren.
Als je niet wilt dat Adjust gegevens van jou verzamelt, kun je je hier op ieder gewenst moment voor afmelden door in de menuoptie ‘Juridische mededelingen (legal notices)’ onder het kopje ‘Google Analytics’ bij ‘Tracking: Adjust’ het vinkje uit te schakelen.

Accengage: Wanneer jij onze App hebt geïnstalleerd, vragen wij of wij je (gepersonaliseerde) push-berichten mogen sturen.  Dit zijn meldingen op jouw mobiele apparaat die (op het vergrendel- en startscherm of tijdens het gebruik van andere apps) getoond worden zonder dat je daarvoor onze app hoeft te openen. Wanneer je het push-bericht aanklikt, wordt onze app geopend (als deze nog niet open staat) en wordt het bericht weergegeven. Voor het aanmaken en weergeven van deze push-berichten maken wij gebruik van de tool Accengage van Accengage SAS. Deze tool maakt gebruik van de volgende gegevens, welke zijn ontdaan van direct identificeerbare gegevens:
• Apple IDFA (Identifier for Advertisers; identificatienummer van het besturingssysteem iOS voor reclamedoeleinden);
• Google GAID (Google Advertising ID; identificatienummer van het besturingssysteem Android voor reclamedoeleinden);
• Push Notification Token;
• Mobile Session;
• gebruiksgedrag binnen de app.

De wettelijke grondslag voor het gebruik van deze gegevens is ‘toestemming’. Als je niet wilt dat Accengage gegevens van jou verzamelt, kun je een eenmaal gegeven toestemming op ieder gewenst moment intrekken door in de menuoptie ‘Juridische mededelingen’ onder het kopje ‘Tracking’  ‘push berichten’ uit te schakelen.

De statistisch verwerkte gegevens in Google Analytics, in de software van Adjust en in de software van Accengage worden na 26 maanden gewist. Rapporten op basis van Google Analytics, Adjust of Accengage bevatten geen persoonlijke referenties meer.

3. Gegevens die nodig zijn voor het gebruik van bepaalde functionaliteiten van onze App
Locatiegegevens: Als je gebruik maakt van de functie ‘Filiaal zoeken’ waarmee ons dichtstbijzijnde filiaal wordt getoond, moet jouw mobiele apparaat zo zijn ingesteld dat jouw locatie wordt gedeeld. Dit doe je door in de privacy instellingen van jouw mobiele apparaat ‘Locatievoorzieningen’ aan te zetten en ons toestemming te geven voor toegang tot jouw locatie wanneer wij daar om vragen. Wij slaan jouw locatie alleen tijdens het gebruik van onze App op wanneer aan voornoemde voorwaarden is voldaan. De wettelijke grondslag om jouw locatie te verwerken is ‘toestemming’. Jouw locatiegegevens worden verwijderd na het sluiten van onze App.

Boodschappenlijstje/winkelmandje: Maak je via onze App een boodschappenlijstje of winkelmandje aan, dan worden deze gegevens direct in het geheugen van jouw mobiele apparaat of een aangesloten opslagmedium opgeslagen, afhankelijk van waar de App is geïnstalleerd en van de beschikbare opslagruimte en blijven daar staan, zolang deze door jou niet worden verwijderd. De betreffende gegevens  kunnen door ons met van de tool van Accengage, worden gebruikt voor het toesturen van pushberichten nadat deze zijn ontdaan van de direct identificerende gegevens.

Ontvangers / categorieën van ontvangers
De door Google Analytics gegenereerde informatie over het gebruik van onze App wordt doorgestuurd naar een server van Google LLC in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De door Adjust gegenereerde informatie over jouw gebruik wordt gestuurd de server van Adjust in Duitsland en daar opgeslagen. De door Accengage gegenereerde informatie over jouw gebruik wordt gestuurd naar de server van Accengage SAS in Frankrijk en daar opgeslagen.

Met uitzondering van de verwerkingen door Google Analytics geven wij jouw gegevens niet door aan ontvangers die zijn gevestigd buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Wel kunnen gegevens worden doorgestuurd naar derden, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in overeenstemming met de instructies verwerken.

Jouw rechten: inzage, wijzigen, wissen, beperken, bezwaar, overdragen, indienen klacht
Om jouw privacy nog beter te kunnen waarborgen heb je een aantal rechten. Deze rechten worden kort nader toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting over je rechten raden we je aan de website van Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen.

Inzagerecht: Je hebt het recht om inzage te krijgen in alle persoonsgegevens die Lidl van jou verwerkt. Via je eigen Lidl account in onze webshop heb je inzage in een groot deel van de over jou verwerkte persoonsgegevens. Heb je geen Lidl-account en/of wil je inzicht in alle persoonsgegevens die Lidl van je verwerkt, dan kun je ons dit kosteloos vragen.

Recht op rectificatie: Constateer je dat jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, dan kun je ons verzoeken om de gegevens aan te passen dan wel aan te vullen. Via je eigen Lidl-account kun je op ieder gewenst moment  deze gegevens snel en gemakkelijk wijzigen door te gaan naar ‘inloggegevens’ en te klikken op de menu-optie ‘account aanpassen’. Het kan voorkomen dat wij het niet eens zijn met de aanpassing of de aanvulling. In dat geval zullen wij je verzoek niet inwilligen. Wij zullen je hiervan op de hoogte brengen.

Recht op gegevenswissing: Je kunt bij ons ook verzoeken om je persoonsgegevens volledig te verwijderen. Wil je alleen je account verwijderen, ga dan naar  ‘inloggegevens’ en klik op de menu-optie ‘account verwijderen’. Als je een verzoek om gegevenswissing bij ons indient , dan gaan wij  voor je na of wij hiertoe verplicht zijn. In sommige gevallen zijn wij namelijk genoodzaakt jouw gegevens toch te bewaren. Wij brengen je hier natuurlijk van op de hoogte.

Recht op verwerkingsbeperking: De beperking van de verwerking houdt in dat wij de verwerking van de persoonsgegevens tijdelijk staken. Er wordt als het ware een tijdelijk slot op je persoonsgegevens gezet totdat een bezwaar of probleem is opgelost. Je kunt in een aantal situaties hierom verzoeken.

Recht op bezwaar: Je kunt tegen de volgende verwerkingen bezwaar maken 1) Direct marketing, 2) verwerkingen gebaseerd op legitiem belang of algemeen belang en 3) verwerkingen m.b.t. wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Wanneer je bezwaar maakt tegen direct marketing stoppen we direct met het verwerken van deze persoonsgegevens. Je kunt op de overige twee gronden alleen bezwaar maken als jij van mening bent dat in jouw specifieke geval jouw belangen zwaarder wegen. Geef ons bij het indienen van een verzoek dan ook gemotiveerd aan waarom het in jouw specifieke situatie van belang is dat we stoppen met de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Wanneer je persoonsgegevens door ons op een geautomatiseerde manier (systeem) worden verwerkt, jij ons de gegevens hebt verstrekt én als je hiervoor toestemming hebt gegeven, of we verwerken deze gegevens ter uitvoering van een overeenkomst, dan kun je ons verzoeken deze gegevens aan je over te dragen. Mocht je dit willen, kun je ons daarnaast ook verzoeken deze gegevens direct over te dragen aan een andere partij.

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Wij zetten ons te allen tijden in om jouw privacy te waarborgen. Merk je dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om jouw privacy, dan horen wij dit graag van je. Wij hopen dan in overleg met jou tot een oplossing te kunnen komen. Pak je het liever op een andere manier aan, dan kun je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen je dan verder helpen.

Heb je nog vragen?
Heb je een algemene vraag/klacht, neem dan contact op met onze klantenservice via deze link: of via telefoonnummer: 020-7095039. Mocht je vragen hebben over het verwerken van je persoonsgegevens door Lidl, dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Lidl Nederland GmbH via het postadres: Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via het e-mailadres: gegevensbescherming@lidl.nl.  

Wijzigingen in de Privacy & Cookie Verklaring
Deze tekst en de hieruit voortvloeiende principes kunnen op elk moment door Lidl gewijzigd worden. Wij raden je om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen.